close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 6 października 2017

  Konsulat Generalny RP w Los Angeles ogłasza sprzedaż samochodu Honda Crosstour w drodze przetargu publicznego - postępowanie ponowne.

  1. Dane techniczne pojazdu:

  1)           Marka/typ:                                   Honda Accord Crosstour

  2)           Moc silnika:                                  271 KM

  3)           Rodzaj paliwa:                              benzyna

  4)           Ilość cylindrów:                            6

  5)           Pojemność silnika w cm⊃3;:          3471

  6)           Rok produkcji:                              2010

  7)           Numer VIN:                                   5J6TF1H51AL002139 

  8)           Numer rejestracyjny:                  CQW 0340

  9)           Data i miejsce zakupu:                17.12.2009 r. –  Woodland Hills Honda

  10)         Skrzynia biegów:                          automatyczna

  11)         Kolor karoserii:                             srebrny

  12)         Radio:                                             radio/CD

  13)         Wyposażenie:                               skórzana tapicerka, klimatyzacja

  14)         Stan licznika:                                 79 000 mil

  15)         Stan techniczny:                             dobry

   

  2. Cena wywoławcza:  7 500.00 USD

   

  3. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej, tj.
  375.00 USD. Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Konsulatu Generalnego RP w Los Angeles lub na rachunek bankowy:

   

  Consulate General of the Republic of Poland in Los Angeles

  Bank:  POLAM

  Account no: 4295003

  z dopiskiem „Wadium – Honda Crosstour” w terminie do dnia 23.10.2017 r. do godz. 15:00.

   

  4. Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w garażu budynku, siedziby Konsulatu Generalnego RP w Los Angeles (12400 Wilshire Blvd., Los Angeles, CA 90025) w dniach

  od 10.10.2017 r. do 23.10.2017 r., w dni robocze, po wcześniejszym uzgodnieniu daty i godziny pod nr telefonu 1 310 442 8500 wew. 809 lub pisząc e-mail na adres: losangeles.kg.sekretariat@msz.gov.pl.

   

  5. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej według załączonego wzoru – załącznik nr 1 oraz powinna zawierać:

  1) Imię i nazwisko lub nazwę firmy, dokładny adres i telefon kontaktowy Oferenta.

  2) Oferowaną cenę (wyrażoną cyframi i słownie) i warunki jej spłaty.

  3) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

  4) Kopie dowodu wpłaty wadium.

   

  6. Oferty pisemne (według załączonego wzoru – załącznik nr 1) wraz z kopią dowodu wpłaty wadium należy składać w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Los Angeles (12400 Wilshire Blvd., Suite 555, Los Angeles, CA 90025) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg Honda Crosstour – nie otwierać”, w terminie do dnia 23.10.2017 r. do godz. 16:00.

   

  7. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji przetargowej w Konsulacie Generalnym RP w Los Angeles, w dniu 23.10.2017 r. o godz. 16:30.

   

  8. Komisja wybierze oferenta, który zaproponuje najwyższą cenę.

   

  9. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane bądź zostaną odrzucone, zwrócone zostanie w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

   

  10. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

   

  11. Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium, a także gdy nie zawiera danych i dokumentów wskazanych w ogłoszeniu lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, zaś złożone wyjaśnienia mogłyby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

   

  12. W przypadku zgłoszenia tej samej ceny przez kilku oferentów, przetarg będzie kontynuowany w formie aukcji (licytacji) między tymi oferentami.

   

  13. Nabywca zostanie poinformowany o terminie i miejscu zawarcia umowy. Termin zawarcia umowy nie będzie późniejszy niż 10 dni od dnia otwarcia ofert.

   

  14. Nabywca zobowiązany jest uiścić cenę nabycia najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

   

  15. Wydanie pojazdu nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu ceny nabycia i podpisaniu umowy sprzedaży.

   

  16. Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zakupem przedmiotu przetargu ponosi nabywca. Nabywca przystępując do przetargu wyraża zgodę i zobowiązuje się do opłacenia wszelkich podatków i opłat wymaganych przez władze USA, polskie lub innego kraju do którego pojazd trafi po sprzedaży.

   

  17. Konsulat Generalny RP w Los Angeles zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu w każdej chwili, bez rozstrzygnięcia, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.

   

  18. Konsulat Generalny RP w Los Angeles nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.

   

  Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: