close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 25 stycznia 2018

  Konsulat Generalny RP w Los Angeles ogłasza sprzedaż samochodu Volvo S60 w drodze przetargu publicznego - postępowanie ponowne.

  1. Dane techniczne pojazdu:

   

  1)   Marka/typ:  Volvo S60 T6 AWD

  2)   Moc silnika:  304 KM

  3)   Rodzaj paliwa:   benzyna

  4)   Ilość cylindrów:  6

  5)   Pojemność silnika w cm⊃3;:  2953 cm⊃3;

  6)   Rok produkcji:  2012 r.

  7)   Numer VIN:  YV1902FHXC2095234

  8)   Numer rejestracyjny:  CQW 0343

  9)   Data i miejsce zakupu:  22.12.2011 r. - Santa Monica Volvo

  10) Skrzynia biegów:  automatyczna

  11) Kolor karoserii:  czarny

  12) Radio:  CD-MP3

  13) Wyposażenie:  nawigacja, skórzana tapicerka, klimatyzacja

  14) Stan licznika:  73 990 mil

  15) Stan techniczny:  bardzo dobry.

   

  2. Cena wywoławcza:  11 000.00 USD

   

  3. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej, tj.
  550.00 USD. Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Konsulatu Generalnego RP w Los Angeles

  lub na rachunek bankowy:

   

  Consulate General of the Republic of Poland in Los Angeles

  Bank:  POLAM

  Account no: 4295003

  z dopiskiem „Wadium – Volvo S60” w terminie do dnia 8.02.2018 r. do godz. 15:00.

   

  4. Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w garażu budynku, siedziby Konsulatu Generalnego RP w Los Angeles (12400 Wilshire Blvd., Los Angeles, CA 90025) w dniach

  od 26.01.2018 r. do 8.02.2018 r., w dni robocze, po wcześniejszym uzgodnieniu daty i godziny pod nr telefonu 1 310 442 8500 wew. 809 lub pisząc e-mail na adres: losangeles.kg.sekretariat@msz.gov.pl.

   

  5. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej według załączonego wzoru – załącznik nr 1 oraz powinna zawierać:

  1)  Imię i nazwisko lub nazwę firmy, dokładny adres i telefon kontaktowy Oferenta.

  2)  Oferowaną cenę (wyrażoną cyframi i słownie) i warunki jej spłaty.

  3)  Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu, lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

  4)  Kopie dowodu wpłaty wadium.

   

  6. Oferty pisemne (według załączonego wzoru – załącznik nr 1) wraz z kopią dowodu wpłaty wadium należy składać w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Los Angeles (12400 Wilshire Blvd., Suite 555, Los Angeles, CA 90025) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg Volvo S60 – nie otwierać”,   w terminie do dnia 8.02.2018 r. do godz. 16:00.

   

  7. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji przetargowej w Konsulacie Generalnym RP w Los Angeles, w dniu 8.02.2018 r. o godz. 16:30.

   

  8. Komisja wybierze oferenta, który zaproponuje najwyższą cenę.

   

  9. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane bądź zostaną odrzucone, zwrócone zostanie w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

   

  10. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygra przetarg uchyli się

  od zawarcia umowy sprzedaży.

   

  11. Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium, a także gdy nie zawiera danych i dokumentów wskazanych w ogłoszeniu lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, zaś złożone wyjaśnienia mogłyby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

   

  12. W przypadku zgłoszenia tej samej ceny przez kilku oferentów, przetarg będzie kontynuowany

  w formie aukcji (licytacji) między tymi oferentami.

   

  13. Nabywca zostanie poinformowany o terminie i miejscu zawarcia umowy. Termin zawarcia umowy nie będzie późniejszy niż 10 dni od dnia otwarcia ofert.

   

  14. Nabywca zobowiązany jest uiścić cenę nabycia najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

   

  15. Wydanie pojazdu nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu ceny nabycia i podpisaniu umowy sprzedaży.

   

  16. Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zakupem przedmiotu przetargu ponosi nabywca. Nabywca przystępując do przetargu wyraża zgodę i zobowiązuje się do opłacenia wszelkich podatków i opłat wymaganych przez władze USA, polskie lub innego kraju do którego pojazd trafi po sprzedaży.

   

  17. Konsulat Generalny RP w Los Angeles zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu w każdej chwili, bez rozstrzygnięcia, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.

   

  18. Konsulat Generalny RP w Los Angeles nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.

   

  Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: