close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 25 kwietnia 2014

  Konsulat Generalny RP w Los Angeles zawiadamia, że 23 kwietnia 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra SZ z dn. 16 kwietnia br. w sprawie utworzenia obwodów głosowania za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego w RP dla obywateli polskich przebywających za granicą. Dla okręgu konsularnego Los Angeles utworzono jedną obwodową komisję wyborczą o numerze 135.

  Wybory do Parlamentu Europejskiego - komunikat nr 2

   

  Wybory do Parlamentu Europejskiego - komunikat nr 2 z dnia 24 kwietnia 2014

   

  Konsulat Generalny RP w Los Angeles zawiadamia, że w dniu 23 kwietnia 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra SZ z dn. 16 kwietnia br. w sprawie utworzenia obwodów głosowania za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego w RP dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. z 2014 r., poz. 509, http://dziennikustaw.gov.pl/).

   

  Zgodnie z w/w rozporządzeniem dla wszystkich wyborców zamieszkałych w okręgu konsularnym Los Angeles (tj. stany: Alaska, Arizona, Kalifornia, Kolorado, Hawaje, Idaho, Montana, Nevada, Nowy Meksyk, Oklahoma, Oregon, Teksas, Utah, Waszyngton, Wyoming) utworzono jedną obwodową komisję wyborczą o numerze 135, zarówno dla głosowania osobistego jak i korespondencyjnego, która mieścić się będzie w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Los Angeles, pod adresem: 12400 Wilshire Blvd., Suite 555, Los Angeles, CA 90025. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 135 w Los Angeles jest dostosowana do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

   

   Głosowanie odbędzie się w sobotę, 24 maja 2014 r. w godzinach 7.00-21.00 czasu obowiązującego w Los Angeles.

   

  Czynne prawo wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego mają obywatele polscy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat, nie zostali pozbawieni praw publicznych, praw wyborczych ani ubezwłasnowolnieni prawomocnym wyrokiem sądu. W przypadku obywateli UE, niebędących obywatelami polskimi, a wyrażających chęć głosowania w wyborach do PE, oprócz spełnienia kryteriów pełnoletności, posiadania praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest posiadanie stałego miejsca zamieszkania na terytorium RP.

   

  Warunkiem wzięcia udziału w głosowaniu jest posiadanie ważnego polskiego paszportu oraz dokonanie rejestracji w spisie wyborców.

   

  Chęć głosowania osobistego należy zgłosić konsulowi najpóźniej 22 maja 2014 r. do godziny 15.00 czasu obowiązującego w Los Angeles. Zgłoszenie może zostać dokonane w jeden z poniższych sposobów: osobiście w siedzibie urzędu, telefonicznie, telefaksem, e-mailem lub w elektronicznym systemie rejestracji wyborców e-wybory i musi zawierać następujące informacje:

  • nazwisko i imiona,
  • imię ojca,
  • datę urodzenia,
  • numer ewidencyjny PESEL,
  • adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą,
  • adres zamieszkania wyborcy w kraju, tj. miejsce ujęcia w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą),
  • numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania.

   

  Chęć głosowania korespondencyjnego należy zgłosić konsulowi najpóźniej 12 maja 2014 r. do godziny 15.00 czasu obowiązującego w Los Angeles. Zgłoszenie może zostać dokonane w jeden z poniższych sposobów: osobiście w siedzibie urzędu, telefonicznie, telefaksem, e-mailem lub w elektronicznym systemie rejestracji wyborców e-wybory i musi zawierać następujące informacje:

  • imię (imiona) i nazwisko;
  • imię ojca;
  • datę urodzenia;
  • numer PESEL;
  • miejsce pobytu wyborcy za granicą;
  • numer ważnego polskiego paszportu oraz numer i datę jego wydania;
  • miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (w przypadku wyborców czasowo przebywających za granicą);
  • oznaczenie adresu, na który ma zostać wysłany pakiet wyborczy (w obrębie okręgu konsularnego).

   

  Zachęcamy Państwa do korzystania przede wszystkim z elektronicznego systemu ewybory.msz.gov.pl w celu zarejestrowania się w spisie wyborców.

   

   

           Mariusz Brymora

                                                                                                                                                            Konsul Generalny

  wybory-pe-2014

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: