close

Dowód osobisty

Dokumenty do pobrania:

- Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

 

 

Obywatele polscy zamieszkujący poza granicami kraju mają prawo, a nie obowiązek posiadania dowodu osobistego. Obowiązek ten ciąży wyłącznie na obywatelach polskich mieszkających w RP.

Osoba zamieszkała za granicą powinna posiadać przede wszystkim paszport, który poświadcza obywatelstwo polskie oraz tożsamość posiadacza, a także uprawnia do przekraczania granicy i pobytu za granicą.

Obywatele, którzy przebywają poza granicami Polski będą mogli dokonać wymiany dowodów osobistych natychmiast po powrocie do Polski - nie muszą tego robić w chwili obecnej.

Nie ma możliwości pośredniczenia konsula RP, czy pełnomocnika przy wydaniu dowodu osobistego dla obywatela polskiego przebywającego poza granicami kraju.

 

Komunikat w sprawie trybu postępowania w przypadku unieważnienia lub utraty dowodu osobistego

Z dniem 1 marca 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010 r. nr 167, poz. 1131, z późn. zm.).

Ustawa wprowadziła zmiany ustawy o funkcjach konsulów wskazując, iż w sprawach dotyczących dowodów osobistych konsul:

- przyjmuje zgłoszenia o utraconych lub uszkodzonych dowodach osobistych, znalezionych dowodach osobistych oraz przekazuje informacje o tych zdarzeniach organom gmin;

- gromadzi i przechowuje dokumentację związaną z dowodami osobistymi oraz udostępnia ją uprawnionym podmiotom.

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego znajdą Państwo w powyższej zakładce. Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Konsulatu, przesłać pocztą lub faxem:

 

Consulate General of Poland

12400 Wilshire Blvd, Suite 555

Los Angeles, CA 90025

Fax: (310) 442-8515

 

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: losangeles.legal@msz.gov.pl

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych