close

Praca i praktyki w Konsulacie

PRAKTYKI STUDENCKIE

Konsulat Generalny RP w Los Angeles uprzejmie informuje, iż na praktykę przyjmowani mogą być studenci:

a)    posiadający obywatelstwo polskie i uregulowany pobyt w USA

b)    którzy mają ukończony minimum trzeci rok studiów i i kontynuują naukę

Praktyka w Konsulacie Generalnym w Los Angeles opiera się na następujących zasadach:

I. Pomoc w pracy urzędu, a w szczególności:

 • wykonywanie zadań pomocniczych w zakresie obsługi interesantów
 • przygotowanie korespondencji urzędowej
 • przygotowanie korespondencji z materiałami promocyjnymi
 • pomoc przy projektach promocyjnych i polonijnych
 • pomoc przy sprawach z zakresu opieki konsularnej
 • pomoc przy czynnościach działu administracyjnego

II. Opracowanie pisemne będące efektem praktyki. Temat pozostaje do ustalenia, lecz powinien znajdować się w sferze działalności urzędu. Ostateczną decyzję co do wyboru tematu podejmuje urząd.

III. Praktyka jest bezpłatna. Konsulat nie pokrywa kosztów przejazdu, nie zabezpiecza i nie pokrywa kosztów zakwaterowania, wyżywienia i ubezpieczenia zdrowotnego w czasie trwania praktyki. Minimalny czas trwania praktyki wynosi 1 miesiąc, maksymalny 3 miesiące.

Prosimy także o zapoznanie się ze stroną MSZ dotyczącą praktyk.

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją praktyki na podanych powyżej warunkach prosimy o przesłanie na adres e-mailowy KG w Los Angeles:

losangeles.polishconsulate@msz.gov.pl

 • 1. Listu motywacyjnego uzasadniającego zainteresowanie praktyką w Konsulacie Generalnym w Los Angeles wraz z propozycją tematu (-ów) opracowania
 • 2. Krókiego cv w języku polskim 
 • 3. Formularza aplikacyjnego „Praktyka Studencka w Placówce Zagranicznej"
 • 4. Listu polecającego od promotora z uczelni
 • 5. Oświadczenia o niekaralności
 • 6. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem praktyk i wolontariatu
 • 7. Skan dowodu osobistego (z obu stron) lub paszportu

Nadesłane kandydatury zostaną rozpatrzone w ciągu miesiąca od nadesłania wszystkich dokumentów. O wyniku procedury aplikacyjnej poinformujemy Państwa pisemnie.


© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych