close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ŚLUBY

 • Dokumenty do pobrania:

  - wniosek zapewnienie

   

   

   

   

  Ślub w zagranicznym urzędzie

  Jeżeli małżeństwo ma być zawarte poza granicami Polski, konsul może wydać obywatelowi polskiemu pisemne „Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo”.  Należy w tym celu przedłożyć osobiście w Konsulacie:

  - zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;

  - dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka;

  -akt urodzenia, a jeżeli osoba zawierała wcześniejsze związki małżeńskie - dowód ustania lub unieważnienia poprzedniego związku małżeńskiego, np. akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, akt zgonu małżonka;

  „Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo” jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia. 

  Ze względu na długość formularza „Zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa” sugeruje się przed wizytą w Konsulacie jego wcześniejsze wypełnienie i wydrukowanie (ale bez składania podpisu). Plik można wypełniać elektronicznie.

   

  Ślub w polskim Urzędzie Stanu Cywilnego

  Obywatele polscy przebywający poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, którzy chcą zawrzeć małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego w Polsce, a nie mają możliwości złożenia go bezpośrednio w USC na co najmniej 30 dni przed planowana datą ślubu, składają zapewnienie konsulowi, który przekazuje je wskazanemu kierownikowi urzędu stanu cywilnego.

  Konsul przyjmuje również zapewnienie w przypadku gdy małżeństwo ma być zawarte przez obywatela polskiego i cudzoziemca, jeżeli cudzoziemiec przedłoży konsulowi dodatkowo dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo.

  Ze względu na długość formularza „Zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa” sugeruje się przed wizytą w Konsulacie jego wcześniejsze wypełnienie i wydrukowanie (ale bez składania podpisu). Plik można wypełniać elektronicznie.

   

  Ślub w Konsulacie

  Do zawarcia związku małżeńskiego w Konsulacie Generalnym RP w Los Angeles przez obywateli polskich, wymagane są:

  -akty urodzenia obojga przyszłych małżonków, a jeżeli zawierali wcześniejsze związki małżeńskie - dowód ustania lub unieważnienia poprzedniego związku małżeńskiego, np. akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, akt zgonu małżonka;

  -paszporty polskie bądź polskie dowody osobiste;

  -kserokopie dowodów tożsamości dwóch świadków;

  -opłata konsularna (patrz: tabela opłat konsularnych), w której mieszczą się wszystkie koszty obejmujące złożenie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, sporządzenie protokołu o wstąpieniu w związek małżeński, przesłanie dokumentacji do kraju i doręczenie aktów małżeństwa małżonkom.

  Termin ślubu można ustalać po zgłoszeniu się na złożenie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, po upływie co najmniej 30- dniowego ustawowego terminu i po uzgodnieniu dogodnego terminu w Konsulacie. Zapewnienie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia. 

  Świadkowie powinni być obecni tylko na ceremonii zawarcia małżeństwa.

  Ceremonia ślubna może odbyć się tylko w siedzibie Konsulatu, w godzinach urzędowania.

   

  W razie dalszych pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail losangeles.legal@msz.gov.pl

   

   

   

   

  Tagi: ślub

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: