close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • POBYT W POLSCE

 • Zezwolenie na pobyt w RP

   

  Zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi udziela się albo można udzielić na jego wniosek, jeżeli spełnia wymogi określone ze względu na deklarowany cel pobytu, a okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, uzasadniają jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

   

  Zezwolenia na pobyt czasowy udziela się na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie dłuższy jednak niż 3 lata.

   

  Zezwolenia na pobyt czasowy udziela, odmawia jego udzielenia albo cofa je wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, w drodze decyzji.

   

  Cudzoziemiec składa wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy osobiście, nie później niż w ostatnim dniu jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Jeżeli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy nie został złożony przez cudzoziemca osobiście, wojewoda wzywa go do osobistego stawiennictwa w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

   

  Uwaga:

  Polskie konsulaty nie uczestniczą w procedurze ubiegania się o zezwolenie na pobyt w RP, wszystkie wnioski musza być złożone osobiście w urzędzie wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca np. Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk.

   

   

  Materiały do pobrania:

  Możliwości legalizacji pobytu w Polsce

  Edukacja a legalizacja pobytu w Polsce

  Małżeństwo i łączenie rodzin a legalizacja pobytu

  Konsekwencje nielegalnego pobytu w Polsce

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: