close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 11 września 2018

  Konsulat Generalny RP w Los Angeles informuje o możliwości uzyskania wsparcia finansowego dla projektów polonijnych realizowanych w pierwszym półroczu 2019 roku lub projektów całorocznych tj. realizowanych zarówno w pierwszym jak i drugim półroczu 2019 r. Prosimy o uważną lekturę niniejszego materiału informacyjnego. Pomoże to Państwu w przygotowaniu propozycji działań, a nam w ich odpowiednim opracowaniu.

  1. Terminy i zasady przesyłania wniosków

   

  Termin przyjmowania przez Konsulat Generalny RP w Los Angeles wniosków dot. projektów realizowanych w pierwszej połowie 2019 r. lub projektów całorocznych (tj. realizowanych w pierwszym i drugim półroczu 2019 r.) upływa w poniedziałek 1 października 2018 r. Wnioski, które wpłyną po terminie nie zostaną rozpatrzone.

   

  Wnioski dotyczące projektów, których realizacja jest  planowana w drugiej połowie roku 2019 będą przyjmowane w dodatkowym terminie do dnia 30 marca 2019 r.

   

  Wnioski proszę przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej w formacie Excel na adres e-mail: la.polishconsulate@msz.gov.pl

   

  Uwaga: wnioski przesyłane na inny niż wyżej wskazany adres e-mailowy nie będą rozpatrywane.

   

  Formularz wniosku_projekty polonijne 2019 - do pobrania

   

  Prosimy o staranne, kompletne i szczegółowe wypełnienie wszystkich pól formularza wniosku w języku polskim, w tym pola kluczowego, które dotyczy kosztorysu projektu.

  Prosimy także o podanie swojego imienia i nazwiska, aktualnego numeru telefonu oraz adresu e-mail.
  W przypadku składania więcej niż jednego wniosku  projektowego, prosimy o zhierarchizowanie ofert – zaczynając od najważniejszej.

  Informujemy, że wysokość dofinansowania wniosków projektowych zakwalifikowanych do realizacji jest ściśle ograniczona budżetem przyznanym placówce na współpracę z Polonią na dany rok.

   

   

  2. Zakres merytoryczny projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie

   

  Wzorem ubiegłych lat wsparcie finansowe Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP mogą uzyskać projekty dotyczące działań z zakresu szkolnictwa i kultury polskiej,  realizowane w okręgu konsularnym placówki.

   

  Szkolnictwo

   

  Wsparcie finansową mogą uzyskać działania obejmujące organizację zajęć języka polskiego i w języku polskim dla Polonii i Polaków za granicą (bez Szkolnych Punktów Konsultacyjnych finansowanych przez MEN).

   

  W szczególności mogą być to: zakup materiałów niezbędnych do nauki (materiałów dydaktycznych, pomocy naukowych, książek), konferencje oświatowe, warsztaty edukacyjne dla nauczycieli, zajęcia dodatkowe, imprezy, konkursy dla dzieci i młodzieży, olimpiady, dyktanda, zawody sportowe, uroczystości, wycieczki edukacyjne.

   

  Kultura

   

  Wsparcie finansowe mogą uzyskać działania obejmujące: organizację przedsięwzięć kulturalnych mających na celu podtrzymywanie polskiej kultury i tradycji za granicą, aktywizację środowisk polskich, w tym m.in. konferencje, seminaria, pokazy filmów polskich, obchody ważnych rocznic historycznych, kombatanckie uroczystości rocznicowe, wieczory autorskie polskich artystów, koncerty, wystawy, przedstawienia oraz warsztaty teatralne, dni kultury polskiej, cykliczne spotkania z przedstawicielami Polonii z dziedziny kultury, nauki, gospodarki i polityki. W ramach funduszu możliwe jest uzyskanie dofinansowania zakupu instrumentów muzycznych, sprzętu komputerowego, wydawnictw i publikacji upamiętniających historię Polaków za granicą, funkcjonowanie mediów oraz punktów porad prawnych dla środowisk polonijnych, zakładanie polonijnych stron internetowych, komputeryzację i archiwizację zbiorów bibliotecznych.

   

  4. Ocena wstępna wniosków

   

  Placówka dokonuje wstępnej oceny nadesłanych ofert projektowych pod kątem spełniania wymogów formalnych oraz ich zgodności z celami polskiej polityki wobec Polonii, zapisanymi w "Rządowym Programie współpracy z Polonią i Polakami Za Granicą w latach 2015-2020” .

   

  Wnioski projektowe spełniające ww. wymagania są przekazywane do ostatecznej oceny i akceptacji przez Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ. Placówka nie otrzymuje z MSZ informacji o powodach odrzucenia wniosków.

   

  5. Akceptacja wniosków

   

  Po otrzymaniu przez placówkę informacji z MSZ o przyznaniu wniosku o dofinansowanie danego projektu, poinformujemy Państwa drogą e-mailową.

  Przypominamy iż zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie ma możliwości prefinansowania (zaliczkowania) projektów.

   

  6. Wydatkowanie i rozliczenie projektu

   

  Wydatkowanie przyznanych przez MSZ środków następuje zgodnie z zawartą umową oraz na podstawie odpowiednich dokumentów finansowych wystawionych na adres Konsulatu RP w Los Angeles.

   

  7. Do pobrania

   

  - Formularz wniosku_projekty polonijne 2019

   

  - Rządowy Program Współpracy z Polonią i Polakami Za Granicą w latach 2015-2020

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: