close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 11 września 2015

  Konsulat Generalny RP w Los Angeles obwieszcza, iż 17 lipca 2015 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządził wybory do Sejmu i Senatu RP na dzień 25 października 2015 r., natomiast głosowanie w Stanach Zjednoczonych Ameryki odbędzie się w sobotę, 24 października 2015 r. w godzinach 7.00-21.00 czasu właściwego dla wybranej obwodowej komisji wyborczej.

  Dla wszystkich wyborców zamieszkałych w okręgu konsularnym Los Angeles (tj. stany: Alaska, Arizona, Kalifornia, Kolorado, Hawaje, Idaho, Montana, Nevada, Nowy Meksyk, Oklahoma, Oregon, Teksas, Utah, Waszyngton, Wyoming) planowane jest utworzenie sześciu obwodów głosowania:

   

  WYKAZ

  OBWODÓW GŁOSOWANIA, ICH NUMERÓW

  ORAZ SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH ZA GRANICĄ

  W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP
   

  (K – komisja obsługuje również głosowanie korespondencyjne)

   

   

  Lp.

  Państwo (miasto)

  K

  Siedziba obwodowej komisji wyborczej

  Numer obwodu

  1.  

  Stany Zjednoczone Ameryki

  K

  Los Angeles,  Konsulat Generalny RP

  12400 Wilshire Blvd, Suite 555

  Los Angeles, CA 90025

  167

  1.  

  Stany Zjednoczone Ameryki

   

  San Francisco, Konsulat RP

  785 Market Street, 15th Floor
  San Francisco, CA 94103

  168

  1.  

  Stany Zjednoczone Ameryki

   

  Houston, Parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej

  1731 Blalock Road

  Houston, TX 77080

  169

  1.  

  Stany Zjednoczone Ameryki

   

  Phoenix, Polska Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej

  2828 W Country Gables Drive

  Phoenix, AZ 85053

  170

  1.  

  Stany Zjednoczone Ameryki

   

  Seattle, Towarzystwo Domu Polskiego

  1714 18th Avenue

  Seattle, WA 98122

  171

  1.  

  Stany Zjednoczone Ameryki

   

  Denver, Polska Szkoła w Denver przy Kościele Świętego Józefa

  525 E 46th Avenue

  Denver, CO 80216

  172

   

  Obwód Nr 167 w Los Angeles będzie właściwy zarówno dla głosowania osobistego jak i korespondencyjnego.

   

  Warunkiem wzięcia udziału w głosowaniu w USA jest posiadanie ważnego polskiego paszportu oraz dokonanie rejestracji w spisie wyborców ewybory.msz.gov.pl sporządzanym przez konsula na nowo dla każdego głosowania (nie jest ważna rejestracja na niedawne wybory prezydenckie i referendum). Obowiązek uprzedniego dopisania się do spisu wyborców nie obejmuje osób posiadających zaświadczenie o prawie głosowania z urzędu gminy lub innego konsula.

   

  Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:

  • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
  • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

   

  Głosowanie osobiste w siedzibie komisji

   

  Wyborca stale zamieszkały za granicą oraz wyborca stale zamieszkały w Polsce, a przebywający czasowo za granicą w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien dokonać u właściwego konsula zgłoszenia w sprawie wpisania do spisu wyborców w obwodzie utworzonym za granicą.

   

  Zgłoszenie powinno zostać dokonane w elektronicznym systemie rejestracji wyborców e-wybory https://ewybory.msz.gov.pl jako sposobu najbardziej wygodnego i efektywnego albo - przy braku takiej możliwości - złożone osobiście w siedzibie urzędu, przesłane pocztą, faksem lub e-mailem przy wykorzystaniu formularza – formularz do pobrania lub telefonicznie pod nurem  310 442 8500 wew. 801 lub 809.

   

  Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej w 3. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 22 października 2015 r.

   

  Głosowanie korespondencyjne

   

  Wyborca stale zamieszkały za granicą oraz wyborca stale zamieszkały w Polsce, a przebywający czasowo za granicą może głosować korespondencyjnie. W tym celu powinien dokonać u właściwego konsula zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego.

   

  Zgłoszenie powinno zostać dokonane w elektronicznym systemie rejestracji wyborców e-wybory https://ewybory.msz.gov.pl jako sposobu najbardziej wygodnego i efektywnego albo - przy braku takiej możliwości - złożone osobiście w siedzibie urzędu, przesłane pocztą, faksem lub e-mailem przy wykorzystaniu formularza – formularz do pobrania lub telefonicznie pod numerem 310 442 8500 wew. 801 lub 809.

   

  Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę, najpóźniej w 18. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 7 października 2015 r.

   

  W przypadku gdy wyborca zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego za granicą, wyborcy temu zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego, chyba że zwrócił on pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym.

   

  Pakiety wyborcze będą wysyłane indywidualnie do każdego wyborcy pocztą kurierską FedEx, która podejmuje 3 próby doręczenia. W przypadku otrzymania awizo należy się skontaktować z lokalnym biurem FedEx i ustalić szczegóły odbioru przesyłki. Prosimy o niezwłoczne odsyłanie pakietów wyborczych do Konsulatu Generalnego w Los Angeles, by dotarły one do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 167 w Los Angeles najpóźniej w sobotę 24 października.

   

  Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

   

  1. Zaświadczenie z urzędu gminy/miasta

   

  Wyborca stale zamieszkały w kraju zamierzający głosować za granicą może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania z urzędu gminy. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 23 października 2015 r.

   

  1. Zaświadczenie od konsula

   

  Wyborca, który został wpisany przez konsula do spisu wyborców, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

   

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się konsulowi, który sporządził spis wyborów, w którym wyborca jest ujęty. Wniosek należy złożyć najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 23 października 2015 r.

   

  Do odbioru zaświadczenia wyborca może upoważnić inną osobę. Wówczas wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

   

  Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców sporządzonego przez konsula.

   

  Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: