close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 10 kwietnia 2015

  Zgodnie z Kodeksem Wyborczym II tura głosowania w Stanach Zjednoczonych Ameryki odbędzie się w sobotę, 23 maja 2015 r. w godzinach 7.00-21.00 (7 AM - 9 PM)

   

  Uwaga skierowana do wyborców głosujących korespondencyjnie – pakiety wyborcze na II turę zostaną nadane w dniu 12, 13 lub 15 maja  pocztą kurierską FedEx overnight z opcją pisemnego potwierdzenia odbioru. FedEx podejmuje 3-krotną próbę doręczenia. W przypadku otrzymania awizo i nieobecności w miejscu zamieszkania w ciągu dnia należy się skontaktować z lokalnym biurem FedEx.

   

   

  Druga tura wyborów prezydenckich w Polsce odbędzie się 24 maja 2015 r., natomiast głosowanie w Stanach Zjednoczonych Ameryki zostanie przeprowadzone w sobotę 23 maja 2015 r. w godzinach 7.00-21.00 czasu właściwego dla wybranej obwodowej komisji wyborczej.

   

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie utworzenia obwodów głosowania za granicą w wyborach Prezydenta RP dla obywateli polskich przebywających za granicą dla wszystkich wyborców zamieszkałych w okręgu konsularnym Konsulatu Generalnego RP w Los Angeles (tj. stany: Alaska, Arizona, Kalifornia, Kolorado, Hawaje, Idaho, Montana, Nevada, Nowy Meksyk, Oklahoma, Oregon, Teksas, Utah, Waszyngton, Wyoming) utworzono 7 obwodowych komisji wyborczych:

   

  WYKAZ

  OBWODÓW GŁOSOWANIA, ICH NUMERÓW

  ORAZ SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH ZA GRANICĄ

  W WYBORACH PREZYDENTA RP
   

  (K – komisja obsługuje również głosowanie korespondencyjne)

   

   

  Lp.

  Państwo (miasto)

  K

  Siedziba obwodowej komisji wyborczej

  Numer obwodu

  1.  

  Stany Zjednoczone Ameryki

  K

  Los Angeles,  Konsulat Generalny RP

  12400 Wilshire Blvd, Suite 555

  Los Angeles, CA 90025

  159

   

  1.  

  Stany Zjednoczone Ameryki

   

  San Francisco, Konsulat RP

  785 Market Street, 15th Floor
  San Francisco, CA 94103

  160

   

  1.  

  Stany Zjednoczone Ameryki

   

  Houston, Parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej

  1731 Blalock Road

  Houston, TX 77080

  161

  1.  

  Stany Zjednoczone Ameryki

   

  Phoenix, Polska Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej

  2828 W Country Gables Drive

  Phoenix, AZ 85053

  162

  1.  

  Stany Zjednoczone Ameryki

   

  Seattle, Towarzystwo Domu Polskiego

  1714 18th Avenue

  Seattle, WA 98122

  163

  1.  

  Stany Zjednoczone Ameryki

   

  Portland, Towarzystwo Biblioteki Polskiej

  3832 N Interstate Avenue

  Portland, OR 97227

  164

  1.  

  Stany Zjednoczone Ameryki

   

  Denver, Polski Klub w Denver

  3121 W Alameda Avenue

  Denver, CO 80219

  165

   

  Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 159 w Los Angeles właściwa będzie do głosowania osobistego jak i korespondencyjnego i jest dostosowana do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

   

  Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:

  - najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

  - nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

  - nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,

  - nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

   

  Warunkiem wzięcia udziału w głosowaniu jest posiadanie ważnego polskiego paszportu oraz dokonanie rejestracji w spisie wyborców. Wymóg uprzedniego wpisania do spisu wyborców nie dotyczy wyborców posiadających zaświadczenie o prawie do głosowania otrzymane z urzędu gminy w Polsce lub innego konsula.

   

  Głosowanie osobiste

   

  Chęć głosowania osobistego należy zgłosić konsulowi najpóźniej 7 maja 2015 r. do godziny 16.15 czasu obowiązującego w Los Angeles (PST). Zgłoszenie powinno zostać dokonane w elektronicznym systemie rejestracji wyborców e-wybory https://ewybory.msz.gov.pl jako sposobu najbardziej wygodnego i efektywnego albo - przy braku takiej możliwości - złożone osobiście w siedzibie urzędu, przesłane pocztą, faksem lub e-mailem przy wykorzystaniu formularza – formularz do pobrania

   

  Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Nie ma możliwości zmiany obwodu głosowania pomiędzy I i II turą głosowania. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu od konsula zaświadczenia o prawie do głosowania.


  W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do dnia 7 maja 2015 r., może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia najpóźniej 21 maja 2015 r. do godziny 16.15 czasu obowiązującego w Los Angeles (PST).

   

  Głosowanie korespondencyjne

   

  Chęć głosowania korespondencyjnego należy zgłosić konsulowi najpóźniej 27 kwietnia 2015 r. do godziny 16.15 czasu obowiązującego w Los Angeles (PST). Zgłoszenie powinno zostać dokonane w elektronicznym systemie rejestracji wyborców e-wybory https://ewybory.msz.gov.pl jako sposobu najbardziej wygodnego i efektywnego albo - przy braku takiej możliwości - złożone osobiście w siedzibie urzędu, przesłane pocztą, faksem lub e-mailem przy wykorzystaniu formularza – formularz do pobrania

   

  Należy mieć na uwadze, że zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).

   

  Wyborca, który przed dniem pierwszego głosowania dokonał zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, również w przypadku ewentualnego ponownego głosowania będzie głosował korespondencyjnie. Konsul prześle mu pakiet wyborczy na ten sam adres, na który przesłał pakiet wyborczy przed pierwszym głosowaniem. Nie ma możliwości zmiany tego adresu. Wyborca może zrezygnować z głosowania korespondencyjnego. W tym celu powinien wziąć zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek w tej sprawie wyborca powinien złożyć konsulowi, któremu zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego. Złożenie wniosku powinno nastąpić przed wysłaniem przez konsula pakietu wyborczego, lub po tym terminie, jeżeli wyborca zwróci pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym.

   

  W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego do dnia 27 kwietnia 2015 r., może po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę konsulowi najpóźniej 14 maja 2015 r. do godz. 16.15 czasu obowiązującego w Los Angeles (PST)

   

  Należy zwrócić uwagę na niekorzystne ustawowe terminy, które w praktyce utrudnią skuteczne oddanie głosu drogą korespondencyjną w II turze, o ile wyborca nie skorzysta z wykupienia na własny koszt ekspresowej przesyłki zwrotnej (przykładowo UPS, FedEx, USPS). Zwrotny pakiet wyborczy musi wpłynąć do Konsulatu Gerelanego w Los Angeles do zakończenia głosowania, tj. do godz. 21.00 dnia 9 maja (I tura) lub 23 maja (II tura).


  Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.

   

  Wyborca stale zamieszkały w kraju zamierzający głosować za granicą może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

   

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 8 maja 2015 r. Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

  Do odbioru zaświadczenia wyborca może upoważnić inną osobę. Wówczas wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.


  Wyborca otrzyma dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).


  W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się po dniu pierwszego głosowania w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, nie później jednak niż w 2. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 22 maja 2015 r.


  Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.


  Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania.

  Wyborca, który został wpisany przez konsula do spisu wyborców, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.


  Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się konsulowi, który sporządził spis wyborów, w którym wyborca jest ujęty. Wniosek należy złożyć najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 8 maja 2015 r.


  Do odbioru zaświadczenia wyborca może upoważnić inną osobę. Wówczas wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.


  Wyborca otrzyma dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).


  W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się po dniu pierwszego głosowania konsulowi, który wpisał wyborcę do spisu wyborców, nie później jednak niż w 2. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 22 maja 2015 r.


  Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców sporządzonego przez konsula.


  Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.

   

  Zachęcamy Państwa do zapisywania się na wybory przede wszystkim w elektronicznym systemie rejestracji wyborców https://ewybory.msz.gov.pl  jako sposobu najwygodniejszego i najbardziej efektywnego.

   

  Więcej informacji:

   

  - Przedwyborcze Q&A

   

                                   

   

   Mariusz Brymora

                                                                                                                                                                                       Konsul Generalny

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: