close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • OBYWATELSTWO

 • Konsulat Generalny RP w Los Angeles  uprzejmie informuje, że z dniem 1 września 2018 interesanci będą przyjmowani wyłącznie po wcześniejszym zarejestrowaniu się w systemie e-Konsulat. http://www.e-konsulat.gov.pl/

   

  Zapytania proszę kierować do:

  losangeles.legal@msz.gov.pl

   

  UWAGA:

  Prosimy o nieprzesyłanie wniosków pocztą.  Wnioski można składać osobiście w recepcji urzędu po wcześniejszym umówieniu się w http://www.e-konsulat.gov.pl/. Wcześniejsza konsultacja merytoryczna wskazana. Możliwość konsultacji e-mailowej pod adresem losangeles.legal@msz.gov.pl

   

   

   

  Obywatelstwo polskie  - informacja ogólna

   

  Zagadnienia nabycia obywatelstwa polskiego i jego utraty reguluje ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2012r. poz. 161).

  Obywatel polski może posiadać równocześnie obywatelstwo polskie i obywatelstwo państwa obcego, ale nawet wówczas posiada wobec Rzeczypospolitej Polskiej takie same prawa i obowiązki, jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, tj. nie może wobec władz polskich powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadane równocześnie obywatelstwo obce lub na wynikające z niego prawa i obowiązki.

   

   Nabycie obywatelstwa polskiego:

   

  Urodzenie z rodziców, z których co najmniej jedno posiada obywatelstwo polskie – Zasada krwi/Ius Sanguinis

  Dziecko nabywa – mocy prawa – obywatelstwo polskie przez urodzenie z rodziców, z których co najmniej jedno posiada obywatelstwo polskie, bez względu na miejsce urodzenia dziecka w Polsce czy za granicą. (Art. 14 pkt 1ustawy o obywatelstwie polskim).

   

  Urodzenie lub znalezienie dziecka na terytorium Polski – Zasada terytorium/Ius Soli

  Zasada ta ma zastosowanie, gdy dziecko urodzi się lub zostanie znalezione na terytorium RP, a oboje rodzice są nieznani lub obywatelstwo ich jest nieokreślone, bądź nie mają żadnego obywatelstwa (Art. 14 pkt 2 oraz art.15 ustawy o obywatelstwie polskim). Dziecko takie z mocy prawa nabywa obywatelstwo polskie.

   

  Przysposobienie pełne – Adopcja

  Dziecko przysposobione przez osobę lub osoby posiadające obywatelstwo polskie, nabywa to obywatelstwo, jeżeli przysposobienie pełne nastąpiło przed ukończeniem przez niego 16 lat. W tym przypadku przyjmuje się, że małoletni cudzoziemiec nabył obywatelstwo polskie z dniem urodzenia. Dziecko takie nabywa obywatelstwo polskie z mocy prawa.

   

  Obywatelstwo polskie można także nabyć poprzez:

   

  - Nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP (link)

  - Przywrócenie obywatelstwa polskiego

  - Uznanie za obywatela polskiego

   


   

  Potwierdzenie posiadania lub utraty polskiego obywatelstwa

   

  Dokumentem potwierdzającym posiadanie obywatelstwa polskiego jest ważny polski paszport lub dowód osobisty.

  Obywatele nieposiadający dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie albo, których dane osobowe i obywatelstwo nie mogą zostać ustalone, mogą uzyskać potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego lub jego utraty.

  Posiadanie lub utratę obywatelstwa polskiego stwierdza Wojewoda.

  Wnioskodawca przebywający na stałe za granicą składa wniosek za pośrednictwem Konsulatu RP, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

   

  Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego, - załącznik nr 1

  2. Dokumenty istotne dla ustalenia posiadania obywatelstwa polskiego (akt urodzenia, małżeństwa, metryka chrztu, kopie polskich dokumentów rodziców lub dziadków itp.). W przypadku zmiany nazwiska kopia dokumentów potwierdzających ten fakt (akt małżeństwa, change of name itp.)

  3. Oryginał (do wglądu) lub urzędowo poświadczona fotokopia aktualnego dokumentu tożsamości wraz  ze stronami zawierającymi adnotacje urzędowe)

  4. W przypadku gdy Wnioskodawca urodził się poza granicami RP zobowiązany jest do przedstawienia pełnego aktu urodzenia zawierającego nazwiska rodziców (long form Birth Certificate) wraz z tłumaczeniem

  5. Akt stanu cywilnego stwierdzający stan cywilny wnioskodawcy (akt zawarcia małżeństwa, dokument rozwodowy lub akt zgonu współmałżonka);

  6. W uzasadnionych sytuacjach niezbędne również będzie przedstawienie do wglądu dokumentu stwierdzającego nabycie obywatelstwa USA (Certificate of Naturalization)

   

  Kopie dokumentów polskich i amerykańskich muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałami przez konsula. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski, a ich tłumaczenie potwierdzone za zgodność przez konsula.

   

  UWAGA

  Sprawy dotyczące potwierdzenia obywatelstwa rozpatrywane są i rozpoczynają się z dniem złożenia kompletu dokumentów we właściwym urzędzie wojewódzkim w Polsce.

  Konsulat oraz urząd wojewódzki mogą prosić o uzupełnienie wniosku. Brakujących dokumentów można poszukiwać w urzędach stanu cywilnego oraz w archiwach. W wypadku trudności z odnalezieniem właściwego archiwum można zwracać się do Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Centralny Ośrodek Informacji Archiwalnej (00-950 Warszawa, Ul. Długa 6, skr. pocz. 1005).

   

  Procedura zostanie wdrożona przez Konsulat dopiero po doręczeniu kompletnej dokumentacji.

   


   

  Przywrócenie obywatelstwa polskiego

   

  Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 02 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim (Dz.U.2012. poz. 161),  przywrócenie obywatelstwa polskiego dotyczy tylko osób, które w przeszłości posiadały obywatelstwo polskie, a utraciły je przed dniem 1 stycznia 1999 r. na podstawie:

  • art. 11 lub 13 ustawy z dnia 20 stycznia 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego (Dz. U. nr 7, poz. 44, z późn. zm.),
  • art. 11 lub 12 ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o obywatelstwie polskim  (Dz. U. Nr 4, poz. 25),
  • art. 13, 14 lub 15 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 200, Nr 28, poz. 353, z późn. zm.).

  Wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego składa się do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

  Wnioskodawca przebywający na stałe za granicą składa wniosek za pośrednictwem Konsula RP, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

   

  Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego, - załącznik nr 1
  2. dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo,
  3. dokumenty potwierdzające zmianę imienia i nazwiska, jeśli taka nastąpiła
  4. posiadane dokumenty potwierdzające utratę obywatelstwa polskiego
  5. zdjęcie formatu paszportowego;

   

  Wszystkie dokumenty muszą być przedłożone w urzędzie konsularnym w oryginale (do wglądu) celem poświadczenia za zgodność z oryginałem.

  Wszystkie dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski, a ich tłumaczenie potwierdzone za zgodność przez konsula.

   

  UWAGA

  Nie przywraca się obywatelstwa polskiego cudzoziemcowi, który:

  1. w okresie: 01.09.1939-08.05.1945 dobrowolnie wstąpił do służby w wojskach Państw Osi lub ich sojuszników lub przyjął urząd publiczny w służbie tych państw
  2. działał na szkodę Polski, a zwłaszcza jej niepodległości i suwerenności lub uczestniczył w łamaniu praw człowieka

   

  Przywrócenie obywatelstwa następuje w formie decyzji wydanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Nabycie obywatelstwa polskiego następuje w dniu, w którym decyzja o przywróceniu obywatelstwa polskiego stała się ostateczna.

   

  Procedura zostanie wdrożona przez Konsulat dopiero po doręczeniu kompletnej dokumentacji.

   

   


   

  Nadanie obywatelstwa polskiego

   

  Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim ((Dz. U. nr 2012, poz. 161) obywatelstwo polskie nadaje cudzoziemcowi Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

  • obywatelstwo polskie można nadać cudzoziemcowi na jego wniosek, a małoletniemu na wniosek jego przedstawicieli ustawowych,
  • nadanie obywatelstwa polskiego rodzicom obejmuje małoletniego pozostającego pod ich władzą rodzicielską,
  • nadanie obywatelstwa polskiego jednemu z rodziców obejmuje małoletniego pozostającego pod jego władzą rodzicielską, w przypadku gdy: drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska, drugie z rodziców złożyło oświadczenie przed konsulem o wyrażeniu zgody na nabycie lub utratę przez małoletniego obywatelstwa polskiego
  • dzieci pomiędzy 16 a 18 rokiem życia muszą złożyć dodatkowe oświadczenie o wyrażeniu zgody na nadanie im obywatelstwa polskiego.

  Wnioskodawca przebywający na stałe za granicą składa wniosek za pośrednictwem Konsulatu RP, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

   

  Wymagane dokumenty

  1. wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego - załącznik
  2. 1 zdjęcie formatu paszportowego,
  3. Dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku, którymi w szczególności mogą być dokumenty:
  • stwierdzające tożsamość i obywatelstwo,
  • uprawniające do zamieszkania lub pobytu na terytorium RP,
  • oryginał aktualnego, tj. nie starszego niż 3 miesiące, odpisu aktu urodzenia wydanego przez polski urząd stanu cywilnego zawierającego imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię i nazwisko ojca oraz imię i nazwisko rodowe matki,
  • oryginał wydanego przez polski urząd stanu cywilnego dokumentu potwierdzającego stan cywilny (np. aktualny odpis aktu małżeństwa, akt zgonu współmałżonka),
  • stwierdzające tożsamość i obywatelstwo małżonka, stwierdzające tożsamość małoletniego/małoletnich,
  • potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego przez rodziców lub dalszych wstępnych
  • potwierdzające utratę przez cudzoziemca, jego dziecko/dzieci oraz jego wstępnych obywatelstwa polskiego,
  • stwierdzające nabycie obywatelstwa obcego przez cudzoziemca lub jego dziecko/dzieci, w przypadku gdy w przeszłości posiadali obywatelstwo polskie,
  • potwierdzające źródło utrzymania,
  • potwierdzające osiągnięcia zawodowe, działalność polityczną i społeczną.

   

  Kopie dokumentów polskich i amerykańskich muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałami przez konsula. Akty stanu cywilnego muszą być dołączone w oryginałach.

  Wszystkie dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski, a ich tłumaczenie potwierdzone za zgodność przez konsula.

   

  UWAGA

  Konsulat może występować o dodatkowe dokumenty. Procedura zostanie wdrożona przez Konsulat dopiero po doręczeniu kompletnej dokumentacji.

   


   

  Zrzeczenie obywatelstwa polskiego

   

  Zgodnie z art. 34 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r., poz. 161) utrata obywatelstwa polskiego może nastąpić jedynie na wniosek obywatela po uzyskaniu zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego. Zgoda na zrzeczenie się obywatelstwa udzielona rodzicom rozciąga się na dzieci pozostające pod ich władzą rodzicielską. W przypadku ukończenia przez dziecko 16 lat następuje to jedynie za jego zgodą

  Wnioskodawca przebywający na stałe za granicą składa wniosek za pośrednictwem Konsulatu RP, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

   

  Wymagane dokumenty

  1.         wniosek, o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, - załącznik

  2.         1 zdjęcie formatu paszportowego

  3.         dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku, zwłaszcza dokumenty:

  • stwierdzające tożsamość i obywatelstwo (ważny polski paszport lub dowód osobisty),
  • odpisy polskich aktów urodzenia,
  • odpisy polskich aktów małżeństwa lub inne dokumenty określające stan cywilny,
  • stwierdzające tożsamość i obywatelstwo małżonka,
  • stwierdzające tożsamość i obywatelstwo małoletniego/małoletnich.
  • dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenie jego nadania.

   

  Jeżeli wniosek o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego obejmuje również małoletnie dziecko należy dodatkowo dołączyć:

  • odpis aktu urodzenia dziecka wydany przez polski urząd stanu cywilnego,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody drugiego z rodziców na utratę przez dziecko obywatelstwa polskiego, przed właściwym wojewodą lub konsulem RP (art. 9 ustawy),
  • pisemną zgodę dziecka na utratę przez nie obywatelstwa polskiego, jeżeli małoletni objęty wnioskiem ukończył 16 lat (art. 8 ustawy),

   

  Kopie dokumentów polskich i amerykańskich muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałami przez konsula. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski, a ich tłumaczenie potwierdzone za zgodność przez konsula.

   

  UWAGA

  Konsulat może występować o dodatkowe dokumenty. Dokumenty złożone w Konsulacie nie są zwracane i nie mogą być użyte w innych celach.

   

  Wraz z otrzymaniem zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, wnioskodawca jest zobowiązany zwrócić polski paszport do Konsulatu.

   

  Procedura zostanie wdrożona przez Konsulat dopiero po doręczeniu kompletnej dokumentacji.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: