close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • UMIEJSCOWIENIE ZAGRANICZNYCH DOKUMENTÓW STANU CYWILNEGO W POLSCE

 • Konsulat Generalny RP w Los Angeles  uprzejmie informuje, że z dniem 1 września 2018 interesanci będą przyjmowani wyłącznie po wcześniejszym zarejestrowaniu się w systemie e-Konsulat. http://www.e-konsulat.gov.pl/

   

   

  Dokumenty do pobrania:

  apostille informacja

  urodzenie wniosek

  urodzenie informacje

  małżeństwo wniosek

  małżeństwo informacje

  zgon wniosek

  Lista tłumaczy

   

   

  Konsulat Generalny RP w Los Angeles informuje, że z dniem 1 marca 2015 r. weszła w życie ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego. Dodatkowo  wprowadzono  zmiany w przepisach z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, które umożliwiają funkcjonowanie zintegrowanego systemu informatycznego (m.in. rejestrów bazy PESEL, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego). Oznacza to, że po odpisy aktów urodzenia lub małżeństwa czy po wydanie nowego dowodu osobistego można zwrócić się do dowolnego urzędu gminy lub urzędu stanu cywilnego w Polsce. Ze zmianami można zapoznać się na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych https://msw.gov.pl/pl/tagi/1334,1-marca.html

   

   

  TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNYCH AKTÓW STANU CYWILNEGO

  Zagraniczny dokument stanu cywilnego, będący dowodem zdarzenia i jego rejestracji (urodzenie dziecka, zawarcie małżeństwa, zgon) może zostać przeniesiony do rejestru stanu cywilnego w Polsce w drodze transkrypcji.

  Transkrypcja polega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego zarówno językowo, jak i formalnie, bez żadnej ingerencji w pisownię imion i nazwisk osób wskazanych w zagranicznym dokumencie stanu cywilnego.

  Transkrypcji podlega dokument, który w państwie wystawienia jest uznawany za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego, jest wydany przez właściwy organ oraz nie budzi wątpliwości co do autentyczności. Treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego przenosi się do rejestru stanu cywilnego, w formie czynności materialno-technicznej.

  Transkrypcja jest obowiązkowa, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada polski akt stanu cywilnego potwierdzający wcześniejsze zdarzenia i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL. Aby otrzymać polski paszport za pośrednictwem Konsulatu konieczne jest przedstawienie polskiego aktu urodzenia (a w przypadku kobiet zamężnych także aktu małżeństwa).

  Wniosek o dokonanie transkrypcji składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Może go złożyć osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji, lub inna osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji lub interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.

  Dokonując transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, który dotyczy obywateli polskich posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w Polsce, kierownik urzędu stanu cywilnego dostosowuje, na wniosek osoby, której akt dotyczy pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej. Wniosek taki musi być złożony jednocześnie z wnioskiem o dokonanie transkrypcji.

  Wniosek o transkrypcję można także złożyć za pośrednictwem Konsulatu.

  Do dokonania transkrypcji należy przedłożyć oryginał zagranicznego aktu stanu cywilnego, który przesyłany jest do urzędu stanu cywilnego w Polsce i nie podlega zwrotowi. Na wniosek osoby, która przedkłada zagraniczny dokument stanu cywilnego, można wydać ten dokument, po uprzednim sporządzeniu kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez kierownika urzędu stanu cywilnego, jeżeli wnioskodawca nie ma możliwości ponownego uzyskania tego dokumentu.

  TŁUMACZENIE URZĘDOWE

  Zagraniczne akty stanu cywilnego sporządzone w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:

  1) tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości:

  http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html

  2) tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);

  3) tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula. Lista polskich tłumaczy w okręgu konsularnym Los Angeles: http://www.losangeles.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/sprawy_prawne/tlumaczelista/

   

  Prosimy o przesyłanie do Konsulatu oryginalnego aktu stanu cywilnego wraz z tłumaczeniem.

  OPŁATY

  Do dokonania transkrypcji za pośrednictwem Konsulatu konieczne jest uiszczenie opłaty konsularnej. Dodatkowo pobierane są opłaty za potwierdzenie tłumaczenia dokumentów. Wysokość opłat za poszczególne czynności wskazana jest w Tabeli Opłat Konsularnych.

   

  TRANSKRYPCJA AKTU URODZENIA

  Szczegółowa lista wymaganych dokumentów z objaśnieniami oraz wnioski w sprawie transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia znajdują się w powyższych plikach do pobrania.

  Transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia w Polsce wymaga złożenia następujących dokumentów:

  1.wniosek do wybranego kierownika USC

  2.oryginalny akt urodzenia dziecka

  3.tłumaczenie urzędowe aktu urodzenia

  W przypadku skróconych aktów urodzeń, nie zawierających pełnych informacji, może być niezbędne przedłożenie aktu małżeństwa bądź urodzenia rodziców ze stosownym wnioskiem o uzupełnienie brakujących danych.

  TRANSKRYPCJA AKTU MAŁŻEŃSTWA

  Szczegółowa lista wymaganych dokumentów z objaśnieniami oraz wnioski w sprawie transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa znajdują się w powyższych plikach do pobrania.

  Transkrypcja zagranicznego aktu małżeństwa w Polsce wymaga złożenia następujących dokumentów:

  1.wniosek do wybranego kierownika USC

  2.oryginalny akt małżeństwa,

  3.tłumaczenie urzędowe aktu małżeństwa,

  4.Akty urodzenia małżonków

  Jeżeli wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa nie zawiera zapisu o oświadczeniu małżonków w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa oraz oświadczenia w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa, oświadczenia takie małżonkowie mogą zawrzeć w składanym wniosku o transkrypcję albo złożyć do protokołu przed konsulem przy składaniu wniosku o transkrypcję.

  TRANSKRYPCJA AKTU ZGONU

  Szczegółowa lista wymaganych dokumentów z objaśnieniami oraz wnioski w sprawie transkrypcji zagranicznego aktu zgonu znajdują się w powyższych plikach do pobrania.

  Transkrypcja zagranicznego aktu zgonu w Polsce wymaga złożenia następujących dokumentów:

  1.wniosek do wybranego kierownika USC

  2.oryginalny akt zgonu,

  3.tłumaczenie urzędowe aktu zgonu

  W przypadku skróconych aktów zgonu nie zawierających pełnych danych, może być niezbędne przedłożenie aktu małżeństwa zmarłego bądź aktu jego urodzenia ze stosownym wnioskiem o uzupełnienie brakujących danych.

   

  PYTANIA

  W przypadku szczegółowych pytań, prosimy wymienić je w kolejnych punktach i przesłać na adres: losangeles.legal@msz.gov.pl

  Podstawę prawną omawianych powyżej zagadnień stanowią przepisy ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741, z poźn. zm.).

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: