close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KARTA POLAKA

 •  

  Karta Polaka może być przyznana osobie, która deklaruje przynależność do Narodu Polskiego i spełni łącznie następujące warunki:

  • Wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów. Jest to jedno z podstawowych kryteriów przyznania Karty Polaka. Oceny znajomości języka polskiego oraz znajomości i kultywowania polskich tradycji i zwyczajów dokonuje konsul w trakcie rozmowy z wnioskodawcą;
  • W obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub upoważnionego pracownika organizacji, o której mowa w art.15 ust.1, złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego;
  • Wykaże, że co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie, albo przedstawi zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej, działającej na terenie jednego z państw, o których mowa w ust.2, potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat.


  Karta Polaka może być przyznana wyłącznie osobie posiadającej w dniu złożenia wniosku  o wydanie Karty Polaka obywatelstwo: Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Białoruś, Republiki Estońskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy lub Republiki Uzbekistanu.

  Karta Polaka może być także przyznana osobie będącej obywatelem jednego z państw, o których mowa powyżej, której polskie pochodzenie zostało prawomocnie stwierdzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2000r.o repatriacji (Dz.U. z 2004r. Nr 53, poz.532, z 2005r. Nr 94, poz. 788, z 2006r. Nr 249, poz. 1828 oraz z 2007 r. Nr 120, poz.818).

  Karta Polaka może być przyznana wyłącznie osobie nie posiadającej obywatelstwa polskiego albo zezwolenia na osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Karta Polaka nie jest dokumentem stwierdzającym tożsamość!
  Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego.

  Posiadacz Karty Polaka ma prawo do:

  • Posiadacz Karty Polaka jest zwolniony z opłat konsularnych za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka.
  • Zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 , 1292 i 1321);
  • podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele polscy na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 , 1948 , 1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460 i 819);
  • podejmowania i odbywania studiów, studiów doktoranckich oraz innych form kształcenia, a także uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 , z późn. zm.);
  • korzystania z form kształcenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 i 949 ) oraz ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 , z późn. zm.)
  • korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych, w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 , z późn. zm.), chyba że umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, przewiduje zasady bardziej korzystne;
  • Korzystania z 37-procentowej ulgi na przejazdy koleją na terenie Polski;
  • Bezpłatnego zwiedzania muzeów państwowych w Polsce;
  • Ubiegania się w pierwszej kolejności o środki finansowe z budżetu państwa polskiego lub z budżetu samorządów gmin w Polsce, przeznaczone na wspieranie Polaków za granicą.

  Karta to nie obywatelstwo
  Uwaga! Otrzymanie Karty Polaka nie oznacza przyznania obywatelstwa polskiego, przyznania prawa do osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ani prawa przekraczania bez wizy granic Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Najczęściej zadawane pytania:
   

  Kto przyznaje Kartę Polaka?
  Kartę przyznaje konsul polski właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o Kartę Polaka. Należy pamiętać, że wniosek o Kartę Polaka trzeba złożyć na piśmie i w obecności konsula potwierdzić podstawową znajomość języka polskiego oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów. Jest to jedno z podstawowych kryteriów przyznania Karty Polaka. Czynności wykonywane przez konsula w związku ze złożeniem przez wnioskodawcę wniosku i wydanie decyzji o przyznaniu Karty Polaka są wolne od opłat konsularnych.

  Co trzeba napisać we wniosku o Kartę Polaka?
  Wniosek o przyznanie Karty Polaka znajduje się na niniejszej stronie internetowej. Pola w poszczególnych rubrykach należy wypełnić czytelnie pismem drukowanym, w języku polskim. Do wniosku trzeba dołączyć kopię ważnego dokumentu, potwierdzającego tożsamość oraz dokumenty i inne dowody potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w art.2 ust.1 i 2 ustawy. Dokumentami i dowodami takimi mogą być np: polskie dokumenty tożsamości; akty stanu cywilnego lub ich odpisy; metryki chrztu; świadectwa szkolne; dokumenty, potwierdzające związek z polskością, dokumenty, potwierdzające odbycie służby wojskowej w polskich formacjach wojskowych; dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia, zawierające wpis informujący o polskim pochodzeniu; dokumenty o rehabilitacji osoby deportowanej, zawierające wpis o polskim pochodzeniu tej osoby; zagraniczne dowody tożsamości zawierające informacje na temat polskiej narodowości ich posiadacza; zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej, potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej; prawomocna decyzja o polskim pochodzeniu, wydana zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji.

  Kiedy dziecko może otrzymać Kartę Polaka?
  Małoletniemu przyznaje się Kartę Polaka na wniosek rodziców, gdy oboje rodzice mają Kartę Polaka lub ma ją jedno z rodziców i drugie w obecności polskiego konsula wyraża zgodę na wydanie dziecku Karty Polaka, chyba, że drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska.

  Jak długo jest ważna Karta Polaka?
  Karta Polaka jest ważna przez 10 lat od daty jej przyznania. Najpóźniej trzy miesiące przed terminem upływu ważności Karty Polaka trzeba wystąpić o jej przedłużenie o kolejne 10 lat. Karta Polaka traci także ważność w przypadku, gdy jej posiadacz uzyska obywatelstwo polskie lub osiedli się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

  Kto wręcza Kartę Polaka?
  Osobie, której przyznano Kartę Polaka, odpowiedni dokument wydaje konsul lub osoba przez niego upoważniona, po jej otrzymaniu z kraju. W przypadku zgubienia lub zniszczenia Karty Polaka, konsul na wniosek posiadacza Karty wydaje jej duplikat.

  Jak korzystać z Karty Polaka?
  Aby skorzystać z uprawnień, które gwarantuje Karta Polaka, należy ją okazać z ważnym dokumentem tożsamości.
  Kiedy zapadnie decyzja o odmowie przyznania Karty Polaka?
  Konsul wydaje decyzję o odmowie przyznania Karty Polaka w przypadku, gdy:

  • Wnioskodawca nie spełnia warunków określonych w art.2, z zastrzeżeniem art.13 ust.6;
  • W postępowaniu o przyznanie Karty Polaka wnioskodawca złożył wniosek lub dołączył do niego dokumenty, zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje, jak również, gdy zeznał nieprawdę lub zataił prawdę, albo w celu użycia, jako autentycznego, podrobił lub przerobił dokument albo takiego dokumentu jako autentycznego użył;
  • Wnioskodawca repatriował się z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, na podstawie umów repatriacyjnych, zawartych w latach 1944-1957 przez Rzeczypospolitą Polską lub przez Polską Rzeczypospolitą Ludową z Białoruską Socjalistyczną Republika Radziecką, Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Litewską Socjalistyczną Republika Radziecką i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, do jednego z państw, będących stroną tych umów;
  • Wnioskodawca nabył obywatelstwo polskie albo uzyskał zezwolenie na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Przemawiają za tym względy obronności, bezpieczeństwa albo ochrony porządku publicznego Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Wnioskodawca działa lub działał na szkodę podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej.

  Kiedy Karta Polaka traci ważność?
  Konsul unieważnia Kartę Polaka, gdy jej posiadacz zachowuje się w sposób uwłaczający Rzeczypospolitej Polskiej lub Polakom, w postępowaniu o przyznanie Karty Polaka wnioskodawca złożył wniosek lub dołączył do niego dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje, jak również, gdy zeznał nieprawdę lub zataił prawdę, albo w celu użycia jako autentycznego, podrobił lub przerobił dokument, albo takiego dokumentu, jako autentycznego użył; wnioskodawca nabył obywatelstwo polskie lub uzyskał zezwolenie na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; przemawiają za tym względy obronności, bezpieczeństwa albo ochrony porządku publicznego Rzeczypospolitej Polskiej; wnioskodawca działa lub działał na szkodę podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej; w przypadku zrzeczenia się Karty Polaka. Posiadacz ma obowiązek niezwłocznie zwrócić unieważnioną Kartę Polaka konsulowi.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: