close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • MATURY, ŚWIADECTWA SZKOLNE I DYPLOMY

 • MATURY, ŚWIADECTWA SZKOLNE I DYPLOMY

  Informacja o nowych zasadach legalizacji dokumentów

   

  Konsulat Generalny RP w Los Angeles informuje, że zgodnie z Konwencją podpisaną przez RP w Hadze dnia 15 października 1961r z dniem 14 sierpnia 2005 r. polskie urzędy konsularne w Stanach Zjednoczonych zaprzestały legalizacji świadectw i dyplomów szkolnych

  W miejsce legalizacji zostaną wprowadzone jednolite poświadczenia zwane " Apostille ", które będą dołączane do dokumentu lub umieszczane na samym dokumencie. Dokument tak poświadczony może być bezpośrednio przedłożony właściwym władzom, urzędom i instytucjom odpowiednio: polskim i amerykańskim, z pominięciem dalszych legalizacji dokonywanych przez przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne.

   

  Instytucją uprawnioną w USA do wydawania "Apostille" są Urzędy Sekretarza Stanu (Secretary of State).

  Trudno jest podać jedną oficjalna stronę Urzędu, ze względu na liczbę stanów: Ogólny wzór wygląda następująco:

  www.sos.state.tx.us

  tx-texas(proszę wstawić odpowiedni stan)

  UWAGA:Jeżeli wzór nie zadziała proszę  znalezć Secretary of State przez jakąkolwiek wyszukiwarkę.

   

  W związku z wejściem w życie w dniu 31 marca 2015 r. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty, zniesiony został obowiązek wydawania przez konsula zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkoły średniej w kraju urzędowania.

   

  Osoby, które ukończyły amerykańską szkołę średnią i są zainteresowane kontynuowaniem edukacji w Polsce, powinny złożyć wymagane dokumenty w kuratorium oświaty właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy lub właściwym dla miejsca położenia instytucji, w której wnioskodawca złożył swoje świadectwo wydane za granicą.

   

  Na podstawie Rozporządzenia we właściwym urzędzie kuratora oświaty należy przedłożyć następujące dokumenty:

   

  1. oryginał dyplomu opatrzony klauzulą Apostille.  Jeżeli świadectwo nie zawiera informacji o przebiegu kształcenia należy przedłożyć dodatkowe dokumenty, tj.
  • wykaz ocen uzyskanych podczas egzaminu warunkującego ukończenie szkoły lub instytucji edukacyjnej lub zaliczenie danego etapu kształcenia;
  • wykaz przedmiotów i innych zajęć zrealizowanych w ramach danego etapu kształcenia wraz z uzyskanymi ocenami;
  • informację o zrealizowanym programie nauczania dotyczącą treści kształcenia, planowanego czasu nauki i skali ocen;
  • informację o uzyskanych uprawnieniach do kontynuacji nauki na odpowiednim poziomie w państwie, w którego systemie edukacji wydano świadectwo, w tym o uprawnieniach do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, oraz o zakresie tych uprawnień.
  1. oficjalne tłumaczenie na język polski dokonane np. przez tłumacza przysięgłego w Polsce.

  Wg § 2 ust. 4 Rozporządzenia, dokumenty o uzyskanych uprawnieniach do kontynuacji nauki powinny być wydane lub potwierdzone przez szkołę lub instytucję edukacyjną, która wydała świadectwo, albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie zostało wydane świadectwo.

   

  Konsul nie wydaje już tzw. zaświadczeń szkolnych.

   

  Więcej informacji na temat uznawalności wykształcenia dostępnych jest na stronach internetowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W przypadku szczegółowych pytań można również kontaktować się bezpośrednio z kuratoriami oświaty:

  http://www.bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=37:kuratoria-owiaty&catid=16:instytucje-nadzorowane-przez-men&Itemid=41

   

  Postawa prawna:

   

  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 447)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: