close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • MIENIE PRZESIEDLENIOWE – INFORMACJA CELNA

 • MIENIE PRZESIEDLENIOWE - INFORMACJA CELNA


   
  Z dniem akcesji Polski do Unii Europejskiej tj. 1 maja 2004 r. traci moc obowiązującą ustawa z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny. Także akty wykonawcze, wydane na podstawie tej ustawy  tracą z tym dniem swoja moc obowiązującą. W miejsce uchylonych aktów prawnych w zakresie, w jakim nie wydano uzupełniających przepisów krajowych obowiązywać będą w sposób bezpośredni postanowienia wspólnotowego prawa celnego, w tym m.in. postanowienia rozdziału I rozporządzenia Rady (EWG) Nr 918/83 z dnia 28 marca 1983 r., ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych. W związku z powyższym polskie urzędy konsularne przestają z dniem 01.05.2004 r. wydawać zaświadczenia konsularne w oparciu o art. 1904 - 19010 Kodeksu celnego.
   

  Podstawą stosowania zwolnień z należności celnych przywozowych mienia osobistego osoby przesiedlającej się będą dokumenty i dowody przedłożone organowi celnemu przez wnioskującego o zwolnienie, o ile będą świadczyły o spełnieniu przesłanek do udzielenia danego zwolnienia. Zwolnienie z należności celnych przysługiwać będzie osobom fizycznym przenoszącym po nieprzerwanym okresie co najmniej 12 miesięcy swoje stałe miejsce zamieszkania z państwa trzeciego na obszar celny Wspólnoty. Zwolnieniu będą podlegały jedynie te rzeczy osobistego użytku, które były przez osobę przesiedlająca się używane w poprzednim miejscu zamieszkania przez okres co najmniej 6 miesięcy do dnia, w którym osoba ta przestała zamieszkiwać w państwie trzecim (z powyższego warunku wyłączone są rzeczy przeznaczone do konsumpcji) oraz które zostaną przeznaczone do użytku w tym samym celu w nowym miejscu zamieszkania. Mienie osobiste oznacza każde mienie przeznaczone na własny użytek zainteresowanych osób, lub do zaspokojenia potrzeb ich gospodarstw domowych w szczególności: majątek ruchomy gospodarstwa domowego, rowery i motocykle, prywatne pojazdy mechaniczne i ich przyczepy, przyczepy kampingowe, łodzie wycieczkowe i prywatne samoloty.
   
  Zwolnień od należności celnych nie stosuje się do:

  1. napojów alkoholowych,
  2. tytoniu i wyrobów tytoniowych,
  3. środków transportu przeznaczonych do działalności gospodarczej, oraz
  4. towarów wykorzystywanych do wykonywania rzemiosła lub zawodu, innych niż przenośny sprzęt potrzebny do wykonywania tych zajęć.


  Rzeczy osobistego użytku będą mogły być przywożone w kilku oddzielnych partiach w ciągu 12 miesięcy od daty ustalenia, przez zainteresowaną osobę, stałego miejsca zamieszkania na obszarze celnym Wspólnoty. Zwolnienie rzeczy przywożonych w ramach tzw. mienia przesiedlenia będzie udzielane pod warunkiem ich nieodstępowania przez okres 12 miesięcy od dnia ich objęcia procedurą dopuszczenia do obrotu, a w przypadku naruszenia tego warunku powstanie obowiązek uiszczenia należności celnych przywozowych według stawek obowiązujących w dniu tego odstąpienia. W przypadku prywatnych środków transportu, dokumentem potwierdzającym użytkowanie pojazdu w poprzednim miejscu stałego zamieszkania przez osobę przesiedlającą się przez 6-miesięczny okres będzie dowód rejestracyjny pojazdu wystawiony na nazwisko tej osoby. W sytuacji, w której w kraju poprzedniego stałego zamieszkania osoby przesiedlającej się nie jest wymagana rejestracja pojazdu, osoba wnioskująca o zwolnienie takiego pojazdu powinna przedstawić inny dowód potwierdzający jego użytkowanie przez wymagany okres.

   

   

   

  Więcej informacji na stronach urzedów celnych

  http://www.mf.gov.pl/sluzba-celna/sluzba-celna/struktura-organizacyjna/izby-celne-urzedy-celne

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: