close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRZEWÓZ BRONI DO POLSKI

 •  

  Dokumenty do pobrania:

  - przywóz - wniosek i informacje

  - przywóz i wywóz - wniosek i informacje

  - tranzyt - wniosek i informacje

   

  Przywóz broni i amunicji do Polski z państw spoza Unii Europejskiej, a także przewiezienie jej tranzytem przez Polskę może nastąpić wyłącznie na podstawie zaświadczenia wydawanego przez polskiego konsula. Przepisy te dotyczą zarówno obywateli polskich, jak i cudzoziemców.

  Przy przekraczaniu granicy należy pisemnie zgłosić organom celnym przywóz broni i amunicji.

   

  Jeżeli osoba nie posiada pozwolenia na broń, ma obowiązek niezwłocznego złożenia broni i amunicji do depozytu urzędu celnego oraz w terminie 14 dni wystąpienia do właściwego organu Policji z wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń.

   

  Wymogu posiadania zezwolenia nie stosuje się do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy posiadają Europejską Kartę Broni Palnej oraz są w stanie uzasadnić powód swojej podróży z bronią.

   

  W zależności od rodzaju sprawy konsul wydaje następujące rodzaje zaświadczeń:

   

  Zaświadczenie uprawniające do przewozu broni i amunicji przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  Przewóz broni i amunicji przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może nastąpić na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwego konsula. Osoby otrzymujące zaświadczenie uprawniające do przewozu broni i amunicji przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są zobowiązane do okazania tego zaświadczenia organom Straży Granicznej w celu uzyskania stempla potwierdzającego przekroczenie granicy. Wymogu posiadania zezwolenia nie stosuje się do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy posiadają Europejską Kartę Broni Palnej.

   

  Zaświadczenie uprawniające do przywozu z zagranicy przez obywateli polskich broni i amunicji na własne potrzeby

  Przywóz broni i amunicji przez obywateli polskich z państw nie będących członkami Unii Europejskiej na własne potrzeby wymaga uprzedniego wydania zaświadczenia przez właściwego konsula. Obywatele polscy na stałe zamieszkali w kraju przywożący broń na własne potrzeby są obowiązani, przekraczając granicę, zgłosić w formie pisemnej właściwemu organowi celnemu przywóz broni i amunicji. Formularze zgłoszeń są dostępne we właściwym urzędzie celnym i obejmują dane, które pozwolą na jednoznaczną identyfikację broni, a także osoby przywożącej broń. Organ celny ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić właściwy organ policji, podając uzyskane informacje.

   

  W przypadku, gdy osoba, o której mowa powyżej nie posiada pozwolenia na broń, jest zobowiązana złożyć broń do depozytu właściwego organu celnego, a także w terminie 14 dni od daty przywozu broni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystąpić do właściwego organu policji z  wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń. Koszty związane z deponowaniem broni i amunicji ponosi osoba składająca broń i amunicję do depozytu.

   

  Zaświadczenie uprawniające do przywozu broni i amunicji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej wywozu za granicę

  Istnieje również możliwość przywozu oraz wywozu broni i amunicji za granicę przez obywateli polskich na stałe zamieszkałych za granicą oraz cudzoziemców. Przywóz broni wymaga uprzedniego wydania zaświadczenia przez właściwego konsula. Uprawnionymi do przywozu broni i amunicji oraz jej wywozu za granicę są następujące kategorie osób:

  • cudzoziemcy oraz obywatele polscy, mający miejsce stałego zamieszkania za granicą, przybywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wzięcia udziału w polowaniach (myśliwi przywożący do Polski broń w celach łowieckich, mogą także przywozić i wywozić amunicję do niej w liczbie nie przekraczającej 100 sztuk);
  • cudzoziemcy albo obywatele polscy mający miejsce stałego zamieszkania za granicą przybywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wzięcia udziału w imprezach sportowych, których regulamin wymaga użycia broni lub w przygotowaniach do takich imprez. Zaproszenia muszą być potwierdzone przez właściwego komendanta wojewódzkiego policji;
  • cudzoziemcy albo obywatele polscy mający miejsce stałego zamieszkania za granicą przywożący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broń sygnałową, jeżeli stanowi ona wyposażenie jednostek pływających i statków powietrznych;
  • członkowie misji dyplomatycznych, członkowie urzędów konsularnych, osoby zrównane z nimi na podstawie porozumień międzynarodowych oraz osoby, którym broń i amunicja niezbędna są do wykonywania czynności związanych z ochroną misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, przedstawicielstw organizacji międzynarodowych, członków oficjalnych delegacji zagranicznych, a także do innych celów wynikających z porozumień międzynarodowych lub z zasady wzajemności. Zaświadczenie zastępuje pozwolenie na broń i uprawnia do wywozu broni i amunicji w terminie 30 dni od dnia przywozu broni i amunicji. W okresie ważności zaświadczenia można dokonywać na jego podstawie zakupu amunicji.

   

  Osoby otrzymujące zaświadczenie uprawniające do przywozu broni i amunicji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej wywozu za granicę są obowiązane do okazania zaświadczenia organom Straży Granicznej w celu uzyskania stempla potwierdzającego przekroczenie granicy.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: