close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WIZY

 • JEŚLI WYBIERASZ SIĘ W PODrÓŻ
  Sprawdź, co cię czeka w kraju, do którego się wybierasz. Dowiesz się m.in. czy potrzebujesz wizy, na jakie przepisy prawa trzeba uważać lub jakie ograniczenia obowiązują kierowców (kliknij).
   
   
   
   
  DLA CUDZOZIEMCÓW:
  szczegółowe Informacje wizowe zamieszczone są w części angielskojęzycznej       kliknij tutaj 

   

  Strefa Schengen

  21 grudnia 2007 roku Polska dołączyła do krajów strefy Schengen - obszaru bez kontroli na granicach wewnętrznych, tworzonego przez 25 państw. Kraje te przyjęły ujednolicone zasady wjazdu i krótkoterminowego pobytu na ich terytorium (max. 90 dni w okresie półrocznym).

   

  Aby wjechać na terytorium Schengen, obywatele krajów trzecich muszą posiadać ważny dokument podróży oraz wizę, jeśli jest ona wymagana. Muszą również spełniać następujące warunki:

  - uzasadnić cel podróży i warunki planowanego pobytu, posiadać środki wystarczające na utrzymanie, zarówno podczas planowanego pobytu jak i na powrót do kraju zamieszkania lub na tranzyt do państwa trzeciego, do którego osoba ta ma zagwarantowany wjazd, albo być w stanie legalnie zdobyć wyżej wymienione środki;

  - nie mogą znajdować się na liście osób, którym odmówiono zgody na wjazd;

  - nie mogą być uznawani za osoby, które mogą naruszyć porządek publiczny, bezpieczeństwo lub stosunki międzynarodowe jednej z Umawiających się Stron.

  Po przejściu kontroli granicznej, można swobodnie poruszać się po strefie Schengen.

   

  Państwa Schengen wydają następujące rodzaje wiz jednolitych, które uprawniają posiadacza do wjazdu oraz pobytu na terytorium Schengen:

  - wiza lotniskowa (A) - ważna tylko dla podróżujących samolotem, nie umożliwia posiadaczowi opuszczenia strefy tranzytowej lotniska,

  - wiza krótkoterminowa (C) - umożliwia pobyt na terytorium Schengen do max. 90 dni, w ciągu 6 miesięcy od momentu pierwszego wjazdu.

   

  Oprócz wiz jednolitych, kraje Schengen wydają długoterminowe wizy narodowe (D) powyżej 90 dni pobytu (max. 365 dni) oraz zezwolenia na pobyt, które są ważne tylko na terytorium kraju wydającego.

  Posiadacze zezwoleń na pobyt wydanych przez jedno z państw Schengen, mogą podróżować po strefie Schengen przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy.

  Konsekwencje nielegalnego pobytu w Polsce - informacja

   

  Uproszczona procedura wizowa dla członków rodziny obywatela Unii Europejskiej

   

   

   

  Procedura dotyczy cudzoziemców, którzy towarzyszą lub dołączają do członka rodziny będącego obywatelem UE, przemieszczającego się do państwa członkowskiego UE innego niż państwo członkowskie, którego jest obywatelem lub już tam przebywającego.

   

  Rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy nie podlega opłacie. Osoby wnioskujące o wizę przyjmowane są w konsulacie bez obowiązku wcześniejszej rejestracji.

   

  Obywatelem UE jest obywatel państwa członkowskiego UE, obywatel państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Norwegia, Islandia, Liechtenstein), obywatel Konfederacji Szwajcarskiej.

   

  Członkami rodziny obywatela UE są:

  - współmałżonkowie,

  - dzieci do dwudziestego pierwszego roku życia lub pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka,

  - rodzice pozostający na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka.

   

  W celu otrzymania wizy należy złożyć niżej wymienione dokumenty:

  - wniosek wizowy (wypełniony w systemie e-Konsulat), wydrukowany, podpisany i opatrzony przyklejoną fotografią,

  - ważny paszport,

  - dokument potwierdzający fakt towarzyszenia obywatelowi UE lub dołączenia do niego (np. pisemne oświadczenie obywatela UE).

   

  Odmowa wydania wizy

  Odmawia się wydania wizy, gdy:

  wjazd osoby wnioskującej następuje w okresie obowiązywania wpisu dotyczącego tej osoby w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany lub pobyt tej osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zdrowia publicznego.

   

  Odmowa wydania wizy przez konsula następuje w drodze decyzji. Od decyzji o odmowie wydania wizy przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Zagranicznych.

   

   

  Podstawy prawne:

  - ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2006 r. poz. 1525)[1].

  - ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2013 r. poz. 1650 z późn. zm.).

  - ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. prawo konsularne (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2015 r. poz. 1274).

  [1] Dana ustawa implementuje do krajowego porządku prawnego Dyrektywę nr 2004/38 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich (Dz. U. UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

   

   
   

  [1] Dana ustawa implementuje do krajowego porządku prawnego Dyrektywę nr 2004/38 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich (Dz. U. UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: