close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WSPÓŁPRACA DWUSTRONNA

 •  

  Kilka słów o …

   

   

  … okręgu konsularnym Los Angeles i liczbach

  Cały potężny okręg konsularny Los Angeles obejmuje 15 zachodnich stanów USA, w tym Alaskę, Arizonę, Hawaje, Idaho, Kalifornię, Kolorado, Montanę, Nevadę, Nowy Meksyk, Oklahomę, Oregon, Texas, Utah, Waszyngton i Wyoming. Jesteśmy prawdopodobnie w pierwszej trójce największych polskich okręgów konsularnych pod względem terytorium.

  Trudno powiedzieć, ile osób mieszkających w naszym okręgu tak naprawdę posiada polskie korzenie. Niestety sytuacji nie poprawił Census 2010, bowiem z zakresu pytań zniknęło to, które pozwoliłoby nam na uzyskanie przybliżonej odpowiedzi. Szacujemy jednak, że ok. 1,5 mln osób wywodzi się z Polski. Największe znane skupiska Polonii wg posiadanych przez nas danych to Los Angeles, San Francisco, Phoenix, San Diego, Houston, Seattle, Portland, Tucson, Dallas, Austin i Albuquerque. Ale jak przekonujemy się każdego dnia, Polaków można spotkać wszędzie – od pustyni Nowego Meksyku, przez góry Kolorado i stepy Montany, po niedostępne tereny Alaski. Mamy ok. 170 organizacji polonijnych, o których wiemy, 16 szkół polonijnych, niewiele mniej kościołów polskich i mszy w języku polskim, najstarsze organizacje polonijne w postaci Związku Narodowego Polskiego i Kongresu Polonii Amerykańskiej, kilka zespołów folklorystycznych i drużyn harcerskich, koła weteranów, stowarzyszenia lekarzy i inżynierów, organizacje promujące kulturę i o formule gospodarczej, kluby sportowe i media polonijne, a także wiele innych. Chcielibyśmy wszystkich Państwa poznać!

   

   

  …tym, z czego powinniśmy być dumni i dlaczego warto działać

  W 2014 r. przypada 25 rocznica obalenia komunizmu, czy – jak wolą inni – socjalizmu w Polsce i pozostałej części Europy Środkowo-Wschodniej. Od tego momentu dotąd bardzo ograniczane kontakty pomiędzy Polską i Polonią nabrały nowej dynamiki. Z pewnością wielu z Czytelników „Życia Kolorado” miało okazję osobiście obserwować te zmiany czy brać w nich czynny udział. Dzisiejsza Polska różni się od tej sprzed 25 lat diametralnie i choć często sami nie zdajemy sobie sprawy, jak daleką drogę przeszliśmy, warto od czasu do czasu zerknąć wstecz i dokonać porównań. Myślę, że trudno będzie nie dostrzec tego, jak wiele jako Polska i Polacy, w kraju i za granicą osiągnęliśmy. I możemy, powinniśmy być z tych osiągnięć dumni.

  Przez ten czas zmieniły się również wzajemne relacje między Polakami w kraju i za granicą. Z biorcy bardzo często Polska staje się dawcą, a przykładem tego choćby wielomilionowy fundusz polonijny, który służy wsparciu realizacji projektów polonijnych. Od 2013 r. wiele organizacji polonijnych na całym świecie składa wnioski o dofinansowanie działań w zakresie szkolnictwa polonijnego, kultury i sztuki czy udziału w wyjazdach edukacyjno-wypoczynkowych dzieci i młodzieży do Polski. W 2102 r. do Konsulatu Generalnego RP w Los Angeles trafiło ok. 50 wniosków, na rok 2013 złożyliście ich Państwo już blisko 70, na kolejny rok zgłoszonych zostało 80 wniosków. Każdy z nich jest uważnie przez nasze biuro czytany, rozmawiamy z Państwem w przypadku konieczności naniesienia poprawek, podpowiadamy, kiedy z naszej wiedzy wynika, że dany wniosek nie ma szans na akceptację polonijnej komisji selekcyjnej w Warszawie. Współpraca z Państwem nad opracowaniem wniosków jest dla nas zawsze niezwykłą lekcją – przy tej okazji dowiadujemy się bowiem najwięcej o Państwa potrzebach i bolączkach. Cieszy oczywiście, kiedy już po realizacji projektu opowiadacie nam Państwo o jego sukcesach. Bez wątpienia wspólnie się uczymy, zatem mamy nadzieję, że z roku na rok liczba akceptowanych przez komisję wniosków i wysokość dofinansowania będzie rosła (obecnie nasza średnia to ok. 60% wniosków zaakceptowanych).

   

   

  … Planie Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą.

  Żeby przybliżyć Państwu samą procedurę związaną z aplikacjami polonijnymi musimy jednak wrócić do tematu nadrzędnego – Planu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą. Co roku dokument taki jest opracowywany przez Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych na podstawie materiałów przesyłanych przez poszczególne placówki RP na świecie. Plan uwzględnia Państwa potrzeby, ale też stanowi pewnego rodzaju drogowskaz, wg którego wszyscy mamy starać się pracować, aby pieniądze przeznaczone na współpracę z Polonią wykorzystane były jak najlepiej – dla Państwa, ale i dla Polski. Co roku Plan poddawany jest ocenie aktywnie współpracujących z Konsulatem organizacji polonijnych oraz członków Rady Polonijnej, która kilka miesięcy temu powołana została przy Konsulacie, a wszystkie Państwa uwagi przekazywane do Warszawy, jesteście zatem Państwo jego współautorami. Założenia Planu na rok przyszły skupiają się wokół trzech priorytetowych celów: nauczania języka polskiego, w języku polskim i o Polsce; wzmacniania, aktywizacji i mobilizacji środowisk polskich w krajach zamieszkania; wzmacniania więzi i kontaktów z Polską. Zapewnienie możliwości nauki języka i towarzyszącego jej przekazu wiedzy o Polsce stanowi podstawę utrwalania tożsamości etnicznej i dziedzictwa kulturowego, podczas gdy wspieranie idei i procesów służących mobilizacji rodaków za granicą do aktywnego włączania się w życie społeczne, kulturalne, ekonomiczne i polityczne państw zamieszkania pozwala w konsekwencji na to, by Polska i Polonia postrzegani byli jako silny i wiarygodny partner. Polonia może aktywnie uczestniczyć w codziennym życiu Polski, z pełną zwrotnością tej relacji. Wzmacnianie więzi z Polską jest obecnie dzięki rozwojowi technologii komunikacyjnych dużo łatwiejsze niż jeszcze kilka lat temu, przez co możliwa jest natychmiastowa realizacja wspólnych przedsięwzięć, mobilizacja w imię wspólnych celów i zamierzeń, aktywizacja i zaangażowanie Polonii i Polaków za granicą w promocję Polski i wartości reprezentujących narodową spuściznę i dorobek odrodzonego państwa. W sposób szczególny zależy nam na włączaniu Państwa w sprawy Polski w kraju, jak i w naszym okręgu, ponieważ to Państwo najlepiej wiecie, jak i do kogo dotrzeć w swoich lokalnych społecznościach, by Państwa głos został zauważony w sprawach dla Polski i Polonii ważnych. Przykładem skuteczności jest bez wątpienia kampania na rzecz przyjęcia Polski do NATO, przed nami ciągle batalia o przyjęcie kraju do programu ruchu bezwizowego (tzw. Visa Waiver Program). Podobnie jak przed 15 laty, tak i teraz bez Państwa aktywnego działania nie ma szans na pozytywne rezultaty.

   

   

   

  … wspieraniu organizacji polonijnych przez Konsulat

   

  W ślad za ogłoszeniem Planu Współpracy Konsulat przesyła do wszystkich organizacji polonijnych okręgu informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia finansowego i/lub promocyjnego planowanych przez Państwa projektów. W tym roku wszyscy ci, którzy aktualizują dane kontaktowe organizacji takie informacje wraz ze wzorem wniosku o dofinansowanie otrzymali drogą mailową 1 października. Wniosek składa się z kilku stosunkowo łatwych do wypełnienia pól, jednak pozwalamy sobie omówić je pokrótce również w tym miejscu:

  - nazwa organizacji występującej o dofinansowanie – musi tu widnieć nazwa organizacji, która będzie wniosek realizowała, od której Konsulat otrzyma w fazie końcowej fakturę za wykonane działania.

  - nazwa projektu – powinna być krótka i w prosty sposób charakteryzować planowane działania, np. udział zespołu Lajkonik w Festiwalu Rzeszowskim czy zakup pomocy naukowych dla szkoły polskiej w Denver.

  - całkowity koszt realizacji projektu – chodzi o całkowitą kwotę budżetu, jaki niezbędny jest do zrealizowania projektu.

  - wnioskowana kwota dofinansowania z Konsulatu – tu wpisana powinna być kwota, o jakiej dofinansowanie Państwo występujecie, przy czym nie należy wpisywać 100% kwoty z poprzedniego pola. Realistycznie mówiąc należy umieszczać tu kwotę nie większą niż 30-40% całości budżetu. Tylko w bardzo uzasadnionych przypadkach procent ten może być zwiększony. Pozostałą część sumy musicie Państwo  pokryć ze środków własnych lub dzięki wsparciu sponsorów.

  - szczegółowy kosztorys ze wskazaniem pozycji, które miałyby być finansowane ze środków Konsulatu – to punkt, w którym musicie Państwo przedstawić poszczególne pozycje budżetu, czyli np. w przypadku ww. Lajkonika będzie to wskazanie kosztu biletów lotniczych do i z Polski (czyli np. 10 osób x USD1500 = USD15000), koszty wpisowego (10 osób x USD200 = USD2000), koszty wyżywienia (10 osób x USD30 x 10 dni = USD3000), koszty ubezpieczenia (10 dni x USD100 = USD1000), koszty noclegów (10 osób x 10 dni x USD70 = USD7000). To oczywiście nie są wszystkie koszty, jakie trzeba ponieść przy organizacji wyjazdu, należy wymienić wszystkie te, które możecie Państwo udokumentować rachunkami. Jeśli chcielibyście Państwo, by Konsulat pokrył koszty np. zakupu biletów, należy to zaznaczyć właśnie w tym punkcie poprzez dopisek – pokrycie ze środków KG RP. Taka informacja jest dla nas bardzo ważna, bowiem tzw. budżet polonijny składa się z kilku pozycji i musimy wiedzieć, do której przyporządkować Państwa wniosek. Ważne jest to, byście Państwo starali się nie wskazywać jako pozycję do sfinansowania wszelkiego rodzaju honorariów czy poczęstunków – na uzyskanie środków w tych punktach szanse są bardzo niewielkie.

  - współorganizatorzy – jeśli organizujecie Państwo dany projekt wspólnie z innymi instytucjami, należy je w tym punkcie wymienić.

  - inne źródła finansowania projektu oraz wysokość tych dofinansowań – w punkcie tym można często powtórzyć nazwy współorganizatorów, jeśli jednocześnie wnoszą oni wkład finansowy. Prosimy również o podanie wysokości wkładów, jest to dla nas bowiem sygnał, że staracie się Państwo pozyskać środki nie tylko z jednego źródła.

  - termin i miejsce realizacji projektu – jeśli nie znacie Państwo dokładnego terminu, proszę wpisać np. I kwartał lub II półrocze. Miejsce to z reguły po prostu miasto, w którym projekt zostanie zrealizowany.

  - szczegółowy opis projektu, spodziewana liczba uczestników, zasięg wydarzenia, oczekiwane relacje medialne, jakich efektów spodziewa się organizacja w związku z realizacją projektu – to punkt opisowy i sukces Państwa projektu zależy w dużym stopniu od tego, jak Państwo go wypełnicie. Proszę „sprzedać” nam projekt tak, byśmy nie mogli odmówić dofinansowanie! Należy odpowiedzieć na wszystkie pytania, a co więcej powołać się na realizację jednego (lub więcej) priorytetów przedstawionych powyżej (należy pamiętać, że priorytety będą się zmieniały z biegiem lat, więc trzeba je sprawdzić przed każdorazowym wypełnianiem wniosku).

  - czy Państwa organizacja otrzymała dofinansowanie z funduszy Konsulatu lub poprzez organizację w Polsce z funduszy Ministerstwa Spraw Zagranicznych w roku 2012 i/lub 2013? Jeśli tak, proszę podać wysokość – proszę wskazać wysokość otrzymanego z konsulatu dofinansowania ogółem w roku 2012 i 2013, jeśli takie miało miejsce. Proszę wykazać dofinansowanie również otrzymane poprzez organizacje w Polsce.

  - imię, nazwisko i funkcja w organizacji aplikującej osoby wypełniającej formularz – aplikacja powinna być wypełniana jedynie przez osoby, które są zgodnie ze statutem organizacji upoważnione do występowania w tego typu przypadkach w imieniu organizacji. Nie jest dopuszczalne wypełnianie przez jedną organizację wniosków w imieniu innej organizacji.

  Wszystkich Państwa obowiązuje wypełnienie wszystkich pól aplikacji, wnioski niekompletne wracają do Państwa do uzupełnienia, co powoduje opóźnienie w ich przyjęciu, a czasami realizacji. Nieuzupełnione wnioski lub wnioski zgłoszone po terminie są również z powodów formalnych odrzucane, jeśli nie przez Konsulat, to przez komisję w Warszawie.

  Wszystkie wnioski wstępnie oceniane są pod względem merytorycznym przez naszą placówkę, a następnie po pozytywnej weryfikacji wysyłane do Ministerstwa Spraw Zagranicznych do dalszej oceny. Proszę pamiętać, że podobnie jak nasz Konsulat wnioski ze swoich okręgów przesyłają inne placówki na świecie. Jak łatwo policzyć, jeśli tylko każda z placówek wyśle tyle wniosków, ile Los Angeles, to komisja w Warszawie otrzymuje do opracowania ponad 13 tys. wniosków! Dlatego właśnie należy naprawdę starannie przygotowywać wnioski, by miały szansę na pozytywne rozpatrzenie.

  Pierwsza tura wniosków polonijnych na rok 2014 została przesłana do Warszawy na początku listopada, najprawdopodobniej jeszcze w kwietniu będziemy mogli zaprosić  Państwa do złożenia kolejnych wniosków, to jednak zostanie zaanonsowane z pewnym wyprzedzeniem.

   

   

   

  …oraz możliwości uzyskania wsparcia wprost z Polski

   

  We wspomnianej liczbie ponad  13 tys. wniosków mieszczą się również aplikacje, jakie Państwa organizacje mogą składać poprzez instytucje w kraju. Do udziału w konkursie i ubiegania się o dotacje w Państwa imieniu (w przypadku dużych projektów) uprawnione są polskie organizacje pozarządowe określone w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także inne spełniające warunki wyszczególnione w regulaminie konkursu. Wnioski o dofinansowanie projektów polonijnych będzie można składać do 6 grudnia 2013 roku. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/prawie_60_milionow_zlotych_na_wspolprace_z_polonia_w_2014_roku.

   

   

   

  …tym, co dla Polski ważne

   

  Mając za sobą pierwszą turę wniosków polonijnych na rok 2014, chcielibyśmy zachęcić Państwa bardzo do zwrócenia większej uwagi na projekty związane działaniami, które pozwolą na pokazanie Polski jako wiarygodnego partnera gospodarczego i politycznego. Bardzo zależy nam na tym, byście Państwo jako Polonia byli aktywni i widoczni na forum amerykańskim tak, jak widoczne są inne grupy etniczne. Tylko poprzez większe zaangażowanie w sferę biznesu i polityki będziemy jako Polacy bardziej widoczni, a przez to mamy szansę na wpływanie na otaczającą nas rzeczywistość. Bez wątpienia potrzebna, a nawet bardzo potrzebna, jest promocja polskiej kultury, ale prawdziwą siłę oddziaływania ma się dopiero wówczas, kiedy można pokazać potencjał polityczny i ekonomiczny, bo to wtedy kraj, w którym mieszkamy dostrzega nasze potrzeby i aspiracje, a przy okazji zauważa, że współpraca z Polską również jemu i jego mieszkańcom przynosi wymierne korzyści.

   

   

  …Radach Polonijnych

  Wielu z Państwa z pewnością zadaje sobie teraz pytanie, jako i co można zrobić, byśmy jako tzw. mniejszość narodowa (choć w prawie USA pojęcie takie nie funkcjonuje) zostali zauważeni nie tylko na polu kultury. Jako Konsulat mamy oczywiście kilka pomysłów i chętnie się nimi dzielimy, jednak chcemy się również uczyć od Państwa. Dlatego właśnie na wniosek Ministerstwa Spraw Zagranicznych powołaliśmy tzw. Rady Polonijne. W naszym przypadku Rada Polonijna składa się z 7 Komisji, w tym ds. edukacji, gospodarki i nowych technologii, kultury, mediów i wizerunku, nauki i uniwersytetów, organizacji, tradycji i dziedzictwa oraz tzw. creative industries. Staraliśmy się, by w każdej z Komisji, które składają  się z 5-8 członków, znalazł się przedstawiciel poszczególnych stanów, jakie pokrywa nasza placówka. Nie zawsze jest to oczywiście możliwe (nie mamy bowiem np. wiedzy o wielu aktywnych członkach Polonii w Wyoming czy Oklahomie). Zgodnie z naszą wiedzą proponowaliśmy członkostwo w komisjach osobom, które najczęściej z nami współpracują, na wiedzy i doświadczeniu których wielokrotnie bazowaliśmy. Kadencja członków trwać będzie 2 lata, zatem po upływie tego czasu będziemy poszukiwać nowych kandydatów.

  Celem istnienia Rady jest wspieranie Konsulatu w codziennej współpracy z Polonią i instytucjami amerykańskimi, to Państwo bowiem macie tę – często długoletnią – wiedzę o możliwościach współpracy w poszczególnych dziedzinach i środowiskach. Będziemy prosili Radę o opinię w określonych obszarach tematycznych, ale będziemy również wdzięczni za wszelkie uwagi, które pozwolą nam na lepszą realizację postawionych przed nami zadań w dziedzinie kultury, gospodarki, polityki czy relacji społecznych. Tak jak wiele lat temu w Polsce powołano „rząd fachowców”, tak my chcemy mieć „radę fachowców”, która ma być naszym aktywnym partnerem, współpraca z którą powinna mieć charakter bardzo roboczy i jak najmniej sformalizowany. We wrześniu br. odbyło się pierwsze spotkanie przewodniczących poszczególnych komisji, mamy nadzieję, że wszyscy obecnie działają już w ramach swoich stref tematycznych.

  Idea Rad Polonijnych jest przykładem nowego sposobu myślenia i działania, jaki chcemy stosować w relacjach z Polonią. Chcemy być Państwa partnerami, tak jak i my Państwa traktujemy. Jesteśmy otwarci na dyskusję i choć nie zawsze możemy zgodzić się z Państwa argumentami, na pewno ich wysłuchamy. Chcemy Państwa poznać, by móc lepiej Państwa wspierać w działaniach, które są ważne nie tylko lokalnie, ale również dla relacji polsko-amerykańskich. Koniec końców chcielibyśmy zachęcić Państwa do większego zaangażowania się w sprawy polskie, bowiem Polska z Państwa wiedzą, doświadczeniem i kontaktami jest bogatsza i pełniejsza.

   

   

   

  … tym, co i jak razem możemy zrobić oraz gdzie dalsze informacje uzyskać

   

  Konsulat w naturalny sposób jest dla Państwa pierwszym i bezpośrednim partnerem. Proszę informować nas ilekroć nasze zaangażowanie będzie potrzebne czy po prostu mile widziane. Proszę również informować nas, jeśli potrzebna będzie nasze wsparcie w promocji organizowanych przez Państwa wydarzeń. Jak część z Państwa wie, Konsulat w każdym tygodniu wysyła kilka newsletterów do blisko 5 tysięcy odbiorców mailowych. Jeśli chcielibyście się Państwo znaleźć na naszej liście dystrybucyjnej, prosimy o zgłoszenie pod adresem mailowym losangeles.polishconsulate@msz.gov.pl. Wszystkich zainteresowanych wydarzeniami w naszym okręgu oraz wiadomościami z kraju zapraszamy do odwiedzania naszej polsko- i angielskojęzycznej strony http://losangeles.msz.gov.pl/pl/. Najświeższe informacje znajdziecie Państwo także na konsularnym Facebooku, gdzie funkcjonujemy jako Consulate General of Poland in Los Angeles. Można nas również znaleźć na Twitterze pod nazwą PLinLosAngeles. Zapraszamy do komentowania naszych wpisów i ich rozpowszechniania. Im częściej będziecie Państwo brali udział w naszych działaniach, tym więcej będzie o Polonii i Polsce słychać w Stanach Zjednoczonych (i na świecie), bo jak wiadomo nie ma chyba obecnie lepszego nośnika informacji niż media społecznościowe.

   

   

   

  …tym, dlaczego ważne jest pozostawanie w kontakcie

   

  Na koniec gorąca prośba do Państwa o sprawdzenie danych dotyczących organizacji polonijnych w Państwa stanie pod adresem: http://losangeles.msz.gov.pl/pl/polonia_w_usa/organizacje_polonijne_w_okregu_konsularnym/. Staramy się, by były one aktualne, ale bez informacji o wszelkich zmianach, które powinniśmy otrzymywać od Państwa niestety nie możemy tego założenia zrealizować. Tymczasem aktualne dane to nie tylko ułatwienie w kontaktach Konsulatu z Państwa środowiskami, ale również samych członków Polonii z Państwem. Bardzo dziękujemy wszystkim tym, którzy już dokonali weryfikacji danych i prosimy o dalsze przesyłanie informacji na adres losangeles.culture@msz.gov.pl.

   

   

   

  …oraz tym, że zawsze jesteście Państwo mile widzianymi gośćmi w Konsulacie. Proszę nas odwiedzać w Los Angeles!

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: